Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Libyen och Egypten i fokus på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

På dagordningen för rådet för utrikes frågor, som möts i Bryssel måndag 6 februari, står bland annat Ukraina. Diskussionen förväntas handla om hur EU kan stödja landets pågående arbete med att genomföra reformer. Även Libyen och Egypten kommer att behandlas liksom fredsprocessen i Mellanöstern.

Margot Wallström
I rådet för utrikesfrågor 6 februari möts EU:s ländernas utrikesministrar för att diskutera EU:s relationer till Ukraina och Egypten. På dagordningen står också det sköra politiska läget i Libyen och fredsprocessen i Mellanöstern. På bilden intervjuas utrikesminister Margot Wallström efter ett möte i Bryssel med utrikesrådet i höstas. Foto: EU-representationen

Ukraina

Ministrarna förväntas bedöma framstegen med genomförandet av reformagendan i Ukraina under det senaste året och EU:s stöd till genomförandet av Minskavtalen.

Regeringen står fast vid att EU fortsätta ska stödja Ukraina och landets arbete med att genomföra reformer. Regeringen välkomnar att Ukraina fortsätter att genomföra sitt ambitiösa reformprogram trots den svåra situation som föranletts av Rysslands militära aggression i de östra delarna av landet och den olagliga annekteringen av Krim.

Libyen

Rådet kommer att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska processen i Libyen och det styrande Presidentrådet, mot bakgrund av den försämrade utvecklingen i landet. Även den ekonomiska situationen och säkerhetsläget kan komma att beröras. Rådsslutsatser kan eventuellt komma att antas.

Utrikesministrarna kommer även att diskutera hur man ska samarbeta med Libyen för att hantera irreguljär migration längs den centrala Medelhavsrutten.

Regeringen stödjer FN:s ansträngningar för att finna en fredlig lösning på konflikten. Kvinnors deltagande i fredsprocessen är centralt.

Egypten

Rådet kommer att diskutera situationen i Egypten och vägen framåt när det gäller förbindelserna mellan EU och Egypten. Ministrarna kan också mer specifikt diskutera migration, terrorismbekämpning och Egyptens roll i regionen.

Regeringen välkomnar ett starkt engagemang och samarbete mellan EU och Egypten samt att partnerskapsprioriteringarna nu är överenskomna. Egypten är en viktig regional aktör i flera frågor. Regeringen är fortsatt oroad över den negativa utvecklingen inom mänskliga rättigheter, inklusive det senaste förslaget till NGO-lag.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Rådet kommer att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och följa upp ministrarnas diskussion i januari mot bakgrund av den senaste tidens utveckling.

Regeringen välkomnar en diskussion i utrikesrådet om fredsprocessen i Mellanöstern, där EU bekräftar sitt stöd för tvåstatslösningen och sina etablerade positioner i slutstatusfrågorna. Regeringen är djupt oroad över det försämrade läget på marken och det kraftiga ökade antalet bosättningar på ockuperad mark. Regeringen välkomnar säkerhetsrådsresolution 2334 från förra året som slår fast att bosättningar är olagliga och är ett allvarligt hinder för att uppnå en tvåstatslösning.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC