Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Den rättsliga regleringen av försvarssamarbetet med Finland ska utredas

Publicerad

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillsätta en utredning om den rättsliga regleringen av försvarssamarbetet med Finland. Utredningen aviserades i den av riksdagen beslutade Försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016-2020.

Utredningen syftar till att säkerställa att nödvändiga svenska beslut om att ge och ta emot militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet kan fattas med tillräcklig snabbhet. Utredaren ska också överväga vilka befogenheter som stödjande finska styrkor bör ha, för det fall beslut skulle fattas om att ta emot militärt stöd från Finland. Utredningen ska göras med utgångspunkt i den analys av regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens betänkande (SOU 2016:64).

Det fördjupade svensk-finska försvarssamarbetet

Sverige och Finland har ett omfattande samarbete på försvarsområdet. Länderna har lång tradition av militär alliansfrihet och har båda ett ansvar för säkerheten runt Östersjön och vårt närområde. Såväl Finlands som Sveriges säkerhetspolitik bygger på principen att säkerhet skapas i samverkan med andra.

Det svensk-finska försvarssamarbetet rör samtliga stridskrafter, materiel och logistik. Samarbetet omfattar även operativ planering och förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, inklusive kris- och konfliktsituationer. Den operativa planeringen för ett gemensamt uppträdande är ett komplement till, men skild från, respektive lands nationella planering. Samarbetet mellan våra länder innebär inte ömsesidiga förpliktelser och ett gemensamt agerande kräver politiska beslut av respektive lands regeringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

Bakgrund

Regeringen uttalade i propositionen Försvarspolitisk inriktning 2016-2020 (prop. 2014/15:109) avsikten att tillsätta en utredning med uppgift att se över de rättsliga förutsättningarna för det svensk-finska samarbetet. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har ställt sig bakom regeringens bedömningar när det gäller fördjupningen av det försvarspolitiska samarbetet med Finland och välkomnat regeringens avsikt att tillsätta en utredning med uppgift att se över de rättsliga förutsättningarna för det svensk-finska samarbetet (bet. 2014/15:UFöU5).

I november 2015 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att, under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas, med militära resurser agera gemensamt med annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna samt för att hindra kränkningar av någon av staternas territorium i fred och under krig mellan främmande stater. Det ingick inte i uppdraget att lämna förslag på författningsändringar.

Uppdraget var inte begränsat till samarbete med visst land men samarbetet med Finland berörs särskilt i direktiven. Utredningen, som antog namnet Förutsättningsutredningen, överlämnade i september 2016 betänkandet Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete (SOU 2016:64). Av Förutsättnings-utredningens betänkande följer att regeringsformen inte lägger några hinder i vägen för försvarssamarbeten som innebär givande och tagande av militärt stöd så länge de konstitutionella regler som har relevans för frågan iakttas vid beslutsfattandet. Det handlar bland annat om hur beslut fattas om att sända svensk väpnad styrka utomlands och om att överlåta förvaltningsuppgifter till utländska organ.

Dir. 2017:30 En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland