Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från

Ett nytt rekryterande studiestartsstöd

Publicerad Uppdaterad

Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än personer med högre utbildning. En särskild utmaning är därför att rusta den stora grupp vuxna som inte är etablerade på arbetsmarknaden med utbildning. För att förbättra denna grupps anställningsbarhet, förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta matchningen till jobb inför regeringen ett studiestartsstöd.

Foto: Folio bildbyrå

studiestartsstödet är en satsning inom kunskapslyftet som fullt utbyggd kommer att kunna rekrytera ca 15 000–20 000 personer till studier på grundskole- och gymnasienivå varje år.

Under 2015 inledde regeringen ett nytt kunskapslyft. Kunskapslyftet består av olika utbildningssatsningar för vuxna som bland annat ska ge människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke eller få behörighet till högre utbildning. Kunskapslyftet ska också bidra till att förkorta tiden för nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Genom utbildning ökar människor sin anställningsbarhet och de kan därmed bidra till samhällets kompetensförsörjning.

Möjligheten till utbildning är avgörande för både enskildas utveckling och arbetsmarknadsutsikter och för att arbetsmarknaden ska fungera väl. Många vuxna har kunskap och kompetens som inte motsvarar arbetsmarknadens behov. För dessa måste det finnas möjligheter till utbildning och omskolning. Utbildning är av avgörande betydelse för att människor ska kunna förbättra sin anställningsbarhet. Studiestartsstödet är ett bidrag som kan lämnas i högst 50 veckor vid heltidsstudier, därefter kan den studerande övergå till arbetsmarknaden eller fortsätta sina studier med studiemedel.

Studiestartsstödet riktar sig till den som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och är något äldre, det vill säga i åldern 25–56 år. För att stödet ska bli effektivt och nå dem med störst utbildningsbehov är studiestartsstödet tänkt att kunna användas inom ramen för kommunernas uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning. Kommuner som väljer att använda stödet i sitt rekryterande arbete får rätt att fatta beslut om vem som tillhör målgruppen för studiestartsstödet när det gäller de kriterier som handlar om utbildningsbakgrund och utbildningsbehov och ålder. Vägledning, antagning och studieekonomi kommer att kunna integreras på ett sätt som blir enkelt och begripligt för den som ska studera, vilket också kommer att underlätta rekryteringen till studier. Centrala studiestödsnämnden (CSN) fattar beslut om övriga förutsättningar för studiestartsstödet och betalar ut det.

Det nya studiestartsstödet träder i kraft den 2 juli 2017.