Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

EU:s säkerhets- och försvarsstrategi diskuteras på utrikesministermöte

Publicerad

När utrikesrådet möts i Bryssel 6 mars förväntas ministrarna anta slutsatser om de framsteg som EU gjort på säkerhets- och försvarsområdet. Även migration, länderna på Västra Balkan och fredsprocessen i Mellanöstern står på agendan.

Margot Wallström och Bert Koenders
I rådet för utrikesfrågor 6 mars möts EU-ländernas utrikesministrar för att diskutera genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet. På dagordningen står också migration, de ökade spänningarna mellan länderna på Västra Balkan och fredsprocessen i Mellanöstern. På bilden samtalar utrikesminister Margot Wallström med Nederländernas utrikesminister Bert Koenders vid det senaste mötet i utrikesrådet 6 februari. Foto: Europeiska unionens råd

Säkerhet och försvar

Mötet inleds med ett gemensamt möte mellan försvars- och utrikesministrarna om säkerhet och försvar. Rådet förväntas diskutera genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och anta slutsatser om de framsteg som gjorts sedan Europeiska rådet 15 december 2016.

Regeringen välkomnar det pågående arbetet med att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och lägger särskild vikt vid utvecklingen av EU:s civila och militära krishanteringsförmåga. Detta samarbete ska vara mellanstatligt och bidra till att stärka unionens sammanhållning, anser regeringen.

Migration

Rådet förväntas ha en diskussion om externa aspekter av migration. Fokus för diskussionen kommer att vara information om Vallettaprocessen, uppföljning av det informella EU-toppmötet 3 februari och genomförandet av Maltadeklarationen som antogs där.

Regeringen ser Vallettaprocessen som ett viktigt led i att åstadkomma fördjupat partnerskap på migrationsområdet mellan EU och Afrika genom långsiktigt och hållbart samarbete. Arbetet ska genomföras med fortsatt starkt fokus på grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration samt med respekt för mänskliga rättigheter. Regeringen framhåller också vikten av att nya initiativ finansieras genom omprioriteringar inom beslutad budget och med respekt för taken i EU:s långtidsbudget.

Västra Balkan

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i regionen förväntas rådet ha en diskussion om Västra Balkan.

Regeringen anser att EU:s engagemang med länderna på Västra Balkan måste tydliggöras, och välkomnar därför diskussionen på utrikesministermötet. De ökade spänningarna mellan länderna i regionen i kombination med ett förändrat geopolitiskt landskap på Västra Balkan, med allt fler aktörer som konkurrerar om inflytande, nödvändiggör ökat engagemang i relationen mellan EU och regionen.

Regeringen ser utvidgningsprocessen och dess krav på reformer och anpassning till EU:s värdegrund som ett av de viktigaste instrumenten för att främja stabilitet och utveckling i länderna på Västra Balkan.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Rådet kommer att behandla fredsprocessen i Mellanöstern mot bakgrund av det snabbt försämrade läget på marken och den nya amerikanska regeringens agerande i fredsprocessen.

Regeringen välkomnar en diskussion i utrikesrådet om fredsprocessen i Mellanöstern, där EU bekräftar sitt tydliga stöd för tvåstatslösningen och sina etablerade positioner i slutstatusfrågorna. Regeringen är djupt oroad över det försämrade läget på marken och fördömer det kraftigt ökade antalet bosättningar på ockuperad mark, den nya så kallade regulariseringslagen, demoleringar och våld.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige vid rådsmötet. Även försvarsminister Peter Hultqvist deltar vid utrikesrådet under diskussionerna om säkerhet och försvar.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Kommenterad dagordning för mötet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC