Förslag om begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

I propositionen som lämnats till riksdagen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd föräldrapenning som en genomsnittlig förälder använder efter barnets ettårs- respektive tvåårsdag. Bakgrunden till förslagen i propositionen är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i dag överkompenseras inom ramen för föräldrapenningen i relation till barnets ålder.

Förslagets innehåll

Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om bosättning i Sverige istället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna. Syftet med begränsningen är att avlägsna överkompensationen som föräldrar som kommer till Sverige med barn idag kan få för äldre barn. Detta kan förhoppningsvis även förkorta tiden för etablering för föräldrarna i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Den så kallade personkrets som kommer att omfattas av begränsningsregeln är föräldrar och barn som kommer från utlandet och som inte tidigare har bott i Sverige samt föräldrar och barn som flyttar tillbaka till Sverige efter bosättning utomlands. Begränsningsregeln kommer inte att kunna upprätthållas för de personer som omfattas av EU:s samordningsförordning.

– För vår del är det framför allt en viktig jämställdhetsreform. Det handlar om att korta tiden för utrikesfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Det har funnits en tydlig överkompensation som gjort att äldre barn varit hemma längre istället för att komma till förskolan, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förslagen är en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna

Förslagen i propositionen är en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet samt Kristdemokraterna. Kristdemokraterna står dock inte bakom att en begränsning i föräldrapenningen görs redan från det att barnet är ett år då detta är ett avsteg från migrationsöverenskommelsen.

Regler för föräldrapenning

Bestämmelserna om föräldrapenning får den konsekvensen att när föräldrar kommer till Sverige med äldre barn kan de få rätt till samma mängd föräldrapenning för det äldre barnet som normalt utbetalas i samband med ett barns födelse, det vill säga 480 dagar. För barn som föds från och med den 1 januari 2014 gäller delvis andra regler, och föräldrar som blir försäkrade för föräldrapenning i Sverige får totalt 96 dagar om barnet är över fyra år.

Regelverkets konstruktion leder i dag till att det uppstår en överkompensation i förhållande till det behov av ledighet och ersättning som föräldrar med äldre barn har. Det medför en möjlighet till långvarig frånvaro från arbete, arbetssökande, utbildning eller andra aktiviteter som syftar till att föra föräldrarna närmare arbetsmarknaden. För vissa av de föräldrar som kommer till Sverige tar etableringen på arbetsmarknaden lång tid. Överkompensationen leder till att föräldrarna, och då främst kvinnor, använder ett relativt sett högt antal dagar med föräldrapenning för äldre barn, något som kan ytterligare förlänga tiden innan etablering på arbetsmarknaden kan ske.

Tidplan

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Prop: 2016/17:154. Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn