Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Artikel från Miljödepartementet

Karolina Skog höll rundabordssamtal om jämställd stadsutveckling

Publicerad

På Internationella kvinnodagen den 8 mars höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Göteborg om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var grön och jämställd stadsutveckling. Miljöministern inledningstalade även på konferensen Urbant Forum i Göteborg.

  • Miljöminister Karolina Sokog talar på konferensen Urbant Forum

    Miljöminister Karolina Skog inledningstalade på konferensen Urbant Forum den 8 mars i Göteborg.

    Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

  • Miljöminister Karolina Skog i rundabordssamtal i Göteborg om hållbar stadsutveckling

    Miljöminister Karolina Skog i rundabordssamtal i Göteborg om hållbar stadsutveckling.

    Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Vid rundabordssamtalet deltog forskare, byggbolag, arkitekter och kommunala aktörer från Göteborg och Västra Götaland. Samtalet handlade särskilt om vad staten kan göra för att stödja arbetet för social hållbarhet i stadsutvecklingen.

- Regeringen vill ge kommuner och regioner fler verktyg för att kunna arbeta med trygghet, jämställdhet och inkludering i stadsplaneringen. Vi behöver också formulera en tydlig nationell stadspolitik och därför tar jag nu tillsammans med kulturministern och bostadsministern ett helhetsgrepp om den byggda miljön, sa miljöminister Karolina Skog.

Jämställdhetsperspektivet syns tydligt i stadsutvecklingen. De gemensamma ytorna i städerna är till för alla, både kvinnor och män. Det är viktigt att det i planering och byggande inte skapas onödiga barriärer mellan områden, varken fysiska eller sociala. Det är också viktigt att ta hänsyn till trygghetsaspekter, då kvinnor känner en större otrygghet i det offentliga rummet. Det behövs också planering och utbyggnad av kollektivtrafik, eftersom det finns studier som visar att kvinnor generellt sett utnyttjar kollektivtrafiken mer än män.

- Staden handlar om människorna. Det är i mötet mellan människor som idéer uppstår. Torg, parker och centrum behöver utformas så att de upplevs som trygga, jämställda och inbjudande, sa miljöminister Karolina Skog.

Rundabordssamtalet är ett led i arbetet med att ta fram regeringens skrivelse Levande städer, som ska lämnas till riksdagen. Under våren 2017 håller miljöministern ett antal tematiska rundabordssamtal, varav samtalet den 8 mars var det första. Syftet är att hämta in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet med skrivelsen och för att ta fram politiska mål för stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling - en viktig framtidsfråga

Framtiden ställer nya krav på våra städer och stadsutvecklingen är en viktig del av lösningen på flera utmaningar. En hållbar stadsutveckling innebär ett system som hänger ihop - med integrerade lösningar för byggande, planering, vatten, avlopp, luft, energieffektivisering, avfallshantering, transporter och IT, kollektivtrafiklösningar, gång- och cykel. Det är kommunerna som har de viktigaste verktygen inom planering och byggande - för att hantera en hållbar utveckling av våra städer. Det ökade bostadsbyggandet i Sverige innebär möjligheter att ställa om till mer hållbara stadsstrukturer både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är viktigt att planering och utveckling av våra städer sker med utgångspunkt i människors faktiska behov och förutsättningar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Levande städer och hållbar stadsutveckling

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Det ökade byggandet innebär möjligheter till hållbar stadsutveckling ur alla tre dimensioner – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Många lösningar finns lokalt och regeringen ska underlätta för kommunerna att växla upp takten i omställningsarbetet.