Kompetensförsörjning i fokus på dialogforum med besöksnäringen

Vilka kompetenser behöver svensk besöksnäring för att utvecklas? Hur kraftsamlar branschens företag lokalt? Vilka utmaningar ser branschen för rekrytering till utbildningar? Under det tredje dialogforumet var detta några av de frågor som diskuterades.

båt över vatten
För att stärka besöksnäringen i den hårdnande konkurrensen om internationella besökare är det centralt att stärka näringens kompetens. Foto: Christian Ferm/Folio.

Temat för dialogforumet den 16 mars var kompetensförsörjning eftersom många företag inom besöksnäringen har svårt att expandera då de inte hittar personal med rätt kompetens.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, statssekreterare Niklas Johansson och statssekreterare Irene Wennemo träffade företrädare för myndigheter, fack, arbetsgivar- och branschorganisationer, företag, ideella organisationer, SKL och regionala destinationsbolag.

– Frågan om kompetensförsörjning är uppe i alla mina möten när jag reser runt om i landet. Det känns viktigt att få era reflektioner kring hur er verklighet ser ut men också att diskutera de strategiska vägval vi står inför. Britt Bohlins utredning tittar också på kompetensfrågorna så era inspel idag är viktiga, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Gymnasie- och högskoleutbildningar som stämmer överens med branschens behov, att ta vara på studenter som har teoretisk skolning och intresse för besöksnäringen samt kontinuerlig kompetensutveckling både inom yrket och inom näringen i stort, lyftes av deltagarna som viktiga förutsättningar för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft.

Idéer och inspel från hela landet

Britt Bohlin informerade om arbetet i utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt. En expertgrupp med 26 personer som representerar bredden i branschen har kopplats till utredningen.
Utredningen kommer att besöka samtliga län för att tillsammans med regionalt utvecklingsansvarig få inspel och idéer från lokala företagare.

Utredningen kommer att resultera i en analys och förslag på konkreta åtgärder och ska redovisas senast den 1 december 2017.
Nästa dialogforum med besöksnäringen planeras till den 5 oktober 2017 på temat hållbart företagande inom besöksnäringen.

Dialogforum med besöksnäringen

För att skapa bättre förståelse för besöksnäringens utmaningar och vad som behövs för att möta dem, träffar näringsministern regelbundet företrädare för branschen för tematiska diskussioner. Varje dialogforum fokuserar på en specifik fråga och hur det offentliga och det privata kan samverka för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft utifrån den frågan. Dialogforum med besöksnäringen är ett komplement till regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet, och syftar till att samla näringens företrädare för strategiska samtal en gång i halvåret.