Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Rådslag om framtidens cancervård

Publicerad Uppdaterad

För att diskutera hur samhället på bästa sätt förbereder sig inför en framtid med ett högre antal cancerdiagnoser bjuder sjukvårdsminister Gabriel Wikström under våren in till rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare med flera har bjudits in till olika möten och diskussionerna förväntas bli underlag i arbetet i regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor. Det finns också möjlighet för organisationer, företag och enskilda som vill bidra, att lämna synpunkter inom ramen för rådslaget.

Ansvarig minister Aniika strandhäll och statssekrekterare Agneta Karlsson medverkar i ett rundabordssamtal
Rundabordssamtal den 2 juni om framtidens cancervård. Från Socialdepartementet f.v. Cecilia Halle, ämnesråd, Agneta Karlsson, statssekreterare, Annika Strandhäll, minister ansvarig för folkhälso- och sjukvårdsfrågor, samt från SKL, Gunilla Gunnarsson, samordnare i cancerfrågor och moderator för samtalen. Foto: Regeringskansliet

Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström har bjudit in till ett rådslag om framtidens cancervård i syfte att diskutera hur vården och samhället bättre kan förberedas på en framtid där allt fler får och lever med en cancerdiagnos. Diskussionerna kommer bland annat att röra hur vården kan och behöver utvecklas, men också hur vi kan förbättra det förebyggande arbetet och hur vi bättre kan involvera patienten i den egna vården. De synpunkter och den information som förmedlas blir underlag i regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor.

Alla kan bidra med synpunkter till rådslaget

Rådslaget kommer att bestå av tre rundabordssamtal med särskilt inbjudna medverkande samt ett flertal olika mindre möten mellan Gabriel Wikström och enskilda aktörer, forskningsfinansiärer med flera. De som bjuds in till rundabordssamtalen är bland annat branschorganisationer, professions- och patientföreträdare inom vården samt även andra experter. Rundabordssamtalen kommer att ledas av en moderator.

Organisationer, företag och enskilda som vill bidra till rådslaget är även välkomna att till och med den 20 augusti skicka in sina synpunkter via e-post på följande adress:
s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se 

Rundabordssamtal 1

Tema: Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov?

Dag: 27/4   (Genomfört)
Ort: Stockholm 

Inom ramen för rådslaget om framtidens cancervård genomfördes den 27 april det första av tre rundabordssamtal. De medverkande var kvalificerade och kompetenta företrädare med olika bakgrund inom vården. En rad både lösningar och utmaningar med utgångspunkt i cancervårdens struktur diskuterades med stor sakkunskap från deltagarna i samtalet.

Arrangemanget motsvarade de höga förväntningar som ställts från Socialdepartementet och har försett regeringen med konkreta och underbyggda tankar om hur cancervården behöver utvecklas inför framtiden.

Rundabordssamtal 2

Tema: Hur arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra patientens hela vårdkedja?

Den 2 juni genomfördes det andra av totalt tre rundabordssamtal inom ramen för rådslaget om framtidens cancervård. Samtalet präglades även vid detta tillfälle av en hög sakkunskap hos de medverkande och en lika hög vilja att formulera lösningar och konkreta inspel till regeringen.

Både Annika Strandhäll, minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor, samt statssekreterare Agneta Karlsson fanns på plats för att ta vara på de tankar och idéer som framkom inför regeringens fortsatta arbetet i frågan.

Dag: 2/6 kl. (Genomfört)
Ort: Stockholm 

Rundabordssamtal 3

Tema: Hur kortar vi väntetiderna för cancervården i framtiden samtidigt som antalet cancerfall förutspås att öka?

Dag: 4/7 kl. 13.00-14.30
Ort: Visby, Almedalen

Detta tredje rundabordssamtal utgör en del i Cancerdagen i Almedalen som under Almedalsveckan arrangeras av Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkan.  

Fakta: Utveckling mot allt fler cancerdiagnoser

Under de kommande åren och årtiondena kommer allt fler att både insjukna i och leva med cancer i Sverige. Detta beror bland annat på en åldrande befolkning och på att vården har blivit allt bättre på att ställa tidig diagnos och behandla cancer. Ett ökat antal cancerfall kommer att ställa nya och växande krav på såväl vården som samhället i stort.

Uppskattningsvis kommer 100 000 personer få en cancerdiagnos i Sverige år 2040, vilket är ca 40 000 fler personer än i dag. Enligt vissa beräkningar kan samhällets kostnader för cancervården år 2040 komma att öka med ca 90 procent jämfört med i dag. Ungefär en tredjedel av all cancer uppskattas kunna gå att förebygga genom åtgärder kopplad till levnadsvanor, såsom till exempel minskad tobaksrökning och ökad fysisk aktivitet. Denna kommande utveckling är belyst i flera olika rapporter, däribland Cancerfondsrapporten 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.