Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 mars att totalförsvarspliktiga kvinnor och män ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Försvarsmakten ska planera för att minst 4 000 personer per år ska genomföra grundutbildning med värnplikt under 2018 och 2019.

Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män
Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män. Foto: Försvarsmakten

Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära försvaret ska bygga dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt. Syftet med detta är att uppfylla de mål som riksdagen angett avseende förbands- och personaluppfyllnad. Personalförsörjningen ska så långt som möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja.

Mot bakgrund av att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har försämrats och att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte kan säkerställas enbart på frivillig väg bör totalförsvarspliktiga åter bli skyldiga att genomgå mönstring för att kunna fullgöra grundutbildning med värnplikt.

Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer att det krävs cirka tre prövningar för att få ut en individ som ska skrivas in till grundutbildning. Det betyder att ungefär 13 000 personer per år kommer att prövas.

Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017 och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från och med den 1 januari 2018.

Parallellt med att möjligheten att tillämpa värnplikt aktiveras, anser regeringen även att frivilligheten bör stärkas. Regeringen kommer därför att arbeta vidare med utredningens förslag och avser vidta lämpliga åtgärder under det kommande året.

Stärkt operativ förmåga i krigsförbanden

En av regeringens viktigaste prioriteringar i genomförandet av 2015 års försvarsbeslut är säkerställandet av den samlade operativa förmågan i totalförsvaret inklusive den operativa förmågan i krigsförbanden. Personellt och materiellt uppfyllda krigsförband som är samövade är avgörande för att detta ska kunna uppnås.

Robust personalförsörjning

Som ett led att säkerställa personalförsörjningen beslutade regeringen i december 2014 att åter börja kalla in krigsplacerad personal för repetitionsutbildning. Den utredning om personalförsörjningen som tillsattes 2015 föreslog bl.a. i sitt slutbetänkande (SOU 2016:63) att regeringen ska besluta om skyldighet att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt.

Personalförsörjningen av det militära försvaret syftar ytterst till att förse krigsförbanden med för verksamheten utbildad personal och tillräckligt antal tjänstgörande under villkor som möjliggör att krigsförbanden kan användas på det sätt som Sveriges försvars- och säkerhetspolitik kräver.

Lika för kvinnor och män

Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män efter ett riksdagsbeslut från 2010 (Prop. 2009/10:160). När värnplikten nu återaktiveras innebär detta att både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna att fullgöra grundutbildning med värnplikt.

Bred folklig förankring

Sättet att försörja det militära försvaret med personal spelar en viktig roll för att skapa engagemang och delaktighet. Regeringen uttryckte i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 (Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, Prop. 2014/15:109) att det militära försvaret av Sverige förutsätter en bred folklig förankring.

Utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) bedömer att en plikt som omfattar kvinnor och män – där alla kan komma ifråga men relativt få väljs ut och där egen motivation har stor betydelse – tillsammans med bred politisk uppslutning och upplevd samsyn mellan Försvarsmakten och politiken, har bäst möjlighet att vinna förståelse och förankring i samhället.

Uppdrag till Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) får i uppdrag att kalla in totalförsvarspliktiga till mönstring under hösten 2017 för inskrivning till grundutbildning med värnplikt under 2018. Samtidigt får Försvarsmakten i uppdrag att genomföra grundutbildning för värnplikt från och med 2018.

SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret