Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen beslutar att se över hur skyddet för totalförsvarsverksamhet kan förbättras

Publicerad

Regeringen beslutade den 23 mars att låta en parlamentarisk kommitté se över vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället.

I den nationella säkerhetsstrategin från januari 2017 uttryckte regeringen behovet av en översyn om vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre tillgodose statens behov av att kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. En sådan översyn bör genomföras av en parlamentariskt sammansatt kommitté.
Översynen ska omfatta en kartläggning av det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. En analys ska göras av befintligt regelverk för att se om det finns behov av författningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda.

Kommittén får också i uppdrag att analysera vissa frågor som rör skyddslagen och skyddsförordningen, och bedöma om åtgärder behöver vidtas för ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av fast egendom eller viktigare infrastruktur, som exempelvis hamnar, flygplatser och energianläggningar.

Senast den 6 april 2018 ska kommittén lämna en delredovisning till regeringen om de frågor som rör skyddslagstiftningen, med eventuella författningsförslag. Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2019.

Totalförsvar

Att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är en förutsättning för att genomföra den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 i enlighet med riksdagen beslut (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15: FöU11, rskr. 2014/15:251).

Enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är totalförsvar den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Planering för totalförsvar är därför en angelägenhet för alla aktörer i samhället med utgångspunkt i ansvarsprincipen. Varje aktör har därför att planera för och vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för sitt ansvarsområde.

Dir. 2017:31 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet