Regeringen utökar kommunernas rätt till ersättning för mottagande av nyanlända

Publicerad

Regeringen har den 12 januari 2017 fattat beslut om att uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen läggs till som grund för ersättning till kommuner och landsting i ersättningsförordningen. Den nya bestämmelsen gäller från och med den 1 mars.

Beslutet innebär att kommuner och landsting får ersättning för mottagandet av personer som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till följd av verkställighetshinder i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen. Det gäller till exempel den ersättning som ges specifikt för mottagandet av ensamkommande barn (28-31 §§) och den generella schablonersättningen (10-14 §§), men också för övriga kostnader som ersätts enligt ersättningsförordningen. Beslutet omfattar uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, det vill säga som uppgår till minst ett år.

Ändringen kommer att gälla för dem som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 september 2016.

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (lagrummet.se)
Migrationsverkets webbplats

Varför görs förändringen?

Den 7 juli 2016 publicerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande, det vill säga en rekommendation om hur verket ska tolka lagen, angående praktiska verkställighetshinder som stoppar utvisning. I samband med detta ändrades förutsättningarna för beviljande av tidsbegränsade uppehållstillstånd för gruppen ensamkommande barn.

För en asylsökande som saknar individuella skyddsskäl fattar Migrationsverket beslut om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § i utlänningslagen om det finns praktiska hinder som inte är bestående mot att genomföra en av- eller utvisning. Både ensamkommande barn mellan 16 och 18 år och vuxna asylsökande kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd med hänvisning till denna bestämmelse om det finns praktiska hinder som stoppar utvisning.

Personer som beviljats uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen har tidigare inte omfattats av ersättningsförordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Därför fattade regeringen ett beslut om att ändra förordningen den 12 januari 2017.

Ändringen i förordningen innebär att de som har fått uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § från och med den 1 september 2016, kommer att omfattas av statlig ersättning till kommuner och landsting.

Det betyder att de flesta av de ensamkommande barn som på grund av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande har fått uppehållstillstånd omfattas av bestämmelsen.

Vad innebär förändringen?

Förändringen innebär att kommuner och landsting får ersättning för mottagandet av personer som har beviljats uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen. Det gäller till exempel den ersättning som ges specifikt för mottagandet av ensamkommande barn (28-31 §§) och den generella schablonersättningen (10-14 §§), men också för övriga kostnader som ersätts enligt ersättningsförordningen.

En del personer har beviljats uppehållstillstånd på kortare tid än 12 månader, enligt 5 kap. 11 § Utlänningslagen (2005:716). Utgår ersättning även till dem?

Ersättning ska enligt förordningen utgå om beslutet om uppehållstillstånd ligger till grund för folkbokföring. Den principen ligger fast.