Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Säkerhet och försvar i fokus på EU:s råd för utrikesfrågor

Publicerad

När utrikesrådet möttes i Bryssel 6 mars antog ministrarna slutsatser om de framsteg som EU gjort på säkerhets- och försvarsområdet. Även västra Balkan diskuterades och rådet antog slutsatser om den djupt oroande situationen i Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
Utrikesrådet 6 mars inleddes med ett gemensamt möte mellan försvars- och utrikesministrarna om säkerhet och försvar. Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist deltog på rådsmötet. Foto: EU-representationen

Säkerhet och försvar

Utrikesrådet inleddes med ett gemensamt möte mellan försvars- och utrikesministrarna om säkerhet och försvar. Ministrarna diskuterade genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och antog slutsatser som bland annat bedömer framstegen i genomförandet av de olika åtgärder som Europeiska rådet kom överens om i december.

Ministrarna välkomnade bland annat ett fortsatt arbete mot ett permanent strukturerat samarbete inom försvar och en årlig försvarsöversyn. Detta samarbete ska vara inkluderande, mellanstatligt, frivilligt och bygga vidare på befintliga strukturer. De enades också om att inrätta en permanent planerings- och ledningskapacitet för EU:s militära utbildningsinsatser.

Västra Balkan

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i regionen diskuterade utrikesministrarna situationen på västra Balkan. Ministrarna bekräftade EU:s engagemang och fokus på regionen och betonade att partnerna måste se till att reformerna ger resultat för att säkerställa kontinuerliga framsteg på vägen mot EU.

Ministrarna underströk även vikten av att nå ut till befolkningen i regionen, särskilt genom offentlig diplomati, för att bättre informera om de fördelar som vägen till EU medför: förbättrad rättsstatlighet, omvandling av samhällen och ekonomiska och sociala möjligheter, särskilt för ungdomar.

Ministrarna förklarade också att EU står berett att fortsätta hjälpa västra Balkan med att ta itu med gemensamma utmaningar som människohandel, narkotikasmuggling, extrem radikalisering och terrorism.

Demokratiska republiken Kongo

Rådet uttryckte djup oro över situationen i Demokratiska republiken Kongo. Den överenskommelse som slöts mellan de politiska parterna i december 2016 inte har genomförts, vilket har skapat en alltmer instabil politisk situation, som i sin tur bidragit till ett försämrat säkerhetsläge i flera regioner i landet.

Rådet antog slutsatser som betonar att överenskommelsen skyndsamt måste genomföras av alla berörda parter, i synnerhet den majoritet som stöder presidenten, för att leda fram till val före 2017 års utgång, och följaktligen till fullständig konstitutionell legitimitet.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist deltog på rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Rådets uppföljning av mötet