Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sjöfarten viktig för klimatsmarta transporter

Publicerad

Måndagen den 6 mars hölls det andra i en serie dialogmöten inom ramen för Framtidens logistik. Denna gång med fokus på sjöfart. Aktörer inom sjöfartsområdet träffade infrastrukturminister Anna Johansson på speeddating för att diskutera möjligheter och utmaningar med transporter i sjöfarten. Branschföreträdare, kommuner, myndigheter, transportköpare, och transportutövare fick delge sina organisationers viktiga frågor.

Infrastrukturministern i dialog med två personer sittande
Speeddating ger möjlighet att föra fram angelägna frågor. Här är infrastrukturminister Anna Johansson och politiskt sakkunnig Henrik Gustafsson i samtal med företrädare från en av branschorganisationerna. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Organisationer som Mälarhamnar, Luleå hamn, Svensk Sjöfart, Transportföretagen, Näringslivets Transportråd med flera tog upp frågor om kust- och inlandssjöfartens utmaningar och andra för deras organisationer viktiga frågor.

– Samarbete och innovation är avgörande för en hållbar utveckling i transportbranschen och för effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter. Regeringen har som ambition att främja överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Linda Styhre, forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade färska resultat från undersökningen Transportinköpspanelen och poängterade betydelsen av hur transportköparna agerar när det gäller hållbarhet och trafikslag. Linda Styhre menade att det sker mycket positivt inom branschen, men att det fortfarande är en bit kvar innan hållbarhetsaspekterna kommer högt upp på kravlistan vid valet av transporter.

Linda Johansson, hållbarhetsansvarig för global logistik på H&M, talade utifrån transportköparens perspektiv och beskrev de utmaningar som ett stort företag möter när det gäller att köpa mer hållbara transporter.
Björn Garberg från Sjöfartsverket presenterade myndighetens rapport om förutsättningarna för ökad kust- och inlandssjöfart i Sverige.
De gemensamma samtalen lyfte sedan fram viktiga framgångsfaktorer för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter i Sverige från land till sjöfart. Utvecklingen inom exempelvis digitalisering och på sikt kanske introduktion av autonoma fartyg kommer att skapa nya möjligheter och förutsättningar.

Infrastrukturminister Anna Johansson poängterade vikten av samarbete och utvecklingen av ny teknik. För att få en mer konkurrens- och kapacitetskraftig sjöfart inom gods bör vi tänka långsiktigt och ta ett gemensamt ansvar – inte minst för hur transporterna påverkar klimatet.

Nästa dialogmöte äger rum den 5 april och har fokus på urbana godstransporter.

Fakta

Dialogmötena inom ramen för Framtidens logistik syftar till att gemensamt med branschen lyfta blicken och fånga in viktiga frågor och inspel i syfte att få en tydligare bild av nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriterade områden inom gods- och logistikområdet. Arbetet ska utmynna i en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet. Regeringens arbete påbörjas under 2017 med förhoppningen om att kunna presentera en godsstrategi våren 2018.

Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Det har bäring på flera av regeringens mål och strategier som att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, nyindustrialiseringsstrategin, fossilfritt Sverige samt ordning och reda på arbetsmarknaden.