Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Skatteförslag och aviseringar i budgetpropositionen för 2018

Publicerad Uppdaterad

På denna sida finns samlat de förslag och aviseringar inom skatteområdet i budgetpropositionen för 2018. Den 22 november 2017 antog riksdagen regeringens budgetförslag vilket innebär att skatteförslagen är antagna av riksdagen.
Förslagen och aviseringarna är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu kraftfullare än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år.
Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Inkomstökningar i budgetpropositionen för 2018

Regeringen föreslår och aviserar ett antal förändringar på skatteområdet. Vissa av förändringarna innebär ökade skatteintäkter, tre aviseringar på inkomstökningar är: Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, Beskattning av e-cigaretter och Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ.
Pressmeddelande: Inkomstökningar i budgetpropositionen för 2018

Promemoria: Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringen värnar den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. En förutsättning för detta är att många arbetstagare väljer att vara med i facket. Regeringen föreslår därför att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till fackföreningar.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skattereduktion för fackföreningsavgift

Minskade kostnader för första medarbetaren och skattelättnader för personaloptioner

För att ännu fler ska komma i arbete vill regeringen nu göra det enklare för små företag att anställa sin första medarbetare och föreslår i budgetpropositionen för 2018 sänkta arbetsgivaravgifter för fler företagsformer. Samtidigt vill regeringen införa skattelättnader för personaloptioner.
Pressmeddelande: Regeringen föreslår minskade kostnader för första medarbetaren och skattelättnader för personaloptioner

Avskaffad reklamskatt

Reklamskatten för annonser i periodiska publikationer, det som brukar kallas dagspress, avskaffas nästa år.

Pressmeddelande: Förslag om avskaffad reklamskatt

Förändringar avseende tre remitterade skatteförslag

Regeringen presenterade, den 26 augusti 2017, förändringar avseende tidigare remitterade förslag om skatt på flygresor, förändringar av 3:12-reglerna samt skiktgränserna.
Förändringar avseende tidigare remitterade skatteförslag

Ett bonus-malus-system samt bränslebyte för minskade utsläpp från bilar


Regeringen föreslår två viktiga åtgärder för att minska utsläppen från bilar. Ett bonus-malus-system med syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta samt bränslebyte med syftet att göra det lättare för alla att tanka klimatsmart genom att alla som säljer drivmedel successivt ska blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ett bonus-malus-system samt ett bränslebyte för minskade utsläpp från bilar

Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Nivån för transporttillägg höjs från 20 procent till 40 procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor där aktuella bestämmelser inte har iakttagits.

Lagrådsremiss: Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018

Lagrådsremissen innehåller bland annat följande förslag:

  • Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter
  • Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bl.a. datorhallar
  • Indexering av miljöskatter
  • Ändrad beskattning av viss värmeproduktion
  • Övriga förändringar av energiskatten på el

Lagrådsremiss: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

I promemoria finns förslag till en ny lag om minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle.

Promemoria: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent.

Promemoria: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Skatten sänks för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta sker genom att det införs en ny skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga sjukersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas genom förslaget få en skattesänkning med ca 2 483 kronor per år.

Lagrådsremiss: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Skattesatsen på mervärdesskatteområdet sänks från 25 procent till 6 procent på förevisning av naturområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagrådsremiss: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Lättnader i beskattningen av personaloptioner ska införas. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Lagrådsremiss: Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Vissa inkomstbeskattningsfrågor

Bestämmelserna om avyttringstidpunkt ändras och att vad som sägs om värdepapper som har getts ut av ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening även ska gälla för värdepapper som har getts ut av motsvarande utländska företag.

Lagrådsremiss: Vissa inkomstbeskattningsfrågor

Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Redovisningsskyldigheten för punktskatter som huvudregel ska inträda samtidigt med skattskyldigheten. För redovisning av energiskatt på elektrisk kraft i vissa fall föreslås en specialreglering som innebär att redovisningsskyldigheten inträder senare.

Lagrådsremiss: Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Skatt på flygresor

En punktskatt på flygresor införs.
Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina
egna klimatkostnader. Skatten har utformats som en skatt på
kommersiella flygresor som ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio
passagerare.

Lagrådsremiss: Skatt på flygresor

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.