Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Stöd som ska gynna ökat bostadsbyggande

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett antal långsiktiga stöd som ska underlätta byggandet av nya och renoveringar av befintliga bostäder.

Byggkran över tak
Byggkran över hustak. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Att det byggs bostäder är centralt både för fler jobb och för en fungerande arbetsmarknad. Regeringen genomför därför en historisk investering för fler bostäder och förbättrad infrastruktur, i företagande och på att utbilda för jobb. I det bostadspolitiska paketet och de 22 punkter som presenterades sommaren 2016 ingår åtgärder för att underlätta byggandet av bostäder, till exempel genom att göra det enklare att bygga utan att det krävs bygglov, att göra mer mark tillgänglig samt att producera serietillverkade hus. Samtliga åtgärder i det bostadspolitiska paketet samt i 22-punktslistan är nu genomförda eller på väg att genomföras.

Investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter för unga

Investeringsstödet ska främja byggandet av energieffektiva hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyrelsen hanterar ansökningar om stöd och Boverket administrerar utbetalningen. Tanken är att investeringsstödet ska bidra till att det byggs fler bostäder med rimliga hyror.

Pressmeddelande: Regeringen tillför förnyad kraft i rekordbyggandet genom investeringsstöd

Boverkets webbplats: Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet ska göra det möjligt att effektivisera upprustningen av hyresrätter i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket hanterar ansökningar och utbetalningar av stödet.

Pressmeddelande: 1 miljard kronor till upprustning av bostäder i utvalda områden

Boverkets webbplats: Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Stöd lämnas för att i eller i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar åstadkomma utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap och för att bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning. Boverket hanterar ansökningar och utbetalningar av stödet.

Pressmeddelande: 200 miljoner kr till förbättrade utemiljöer

Boverkets webbplats: Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Stöd till kommuner för ökat byggande

Kommuner som bygger bostäder får ta del av detta stöd. För att vara berättigad till stöd måste kommunen, förutom att ha byggt minst en bostad, antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen samt aktualiserat eller antagit en översiktplan under innevarande eller föregående mandatperiod. Kommunen ska också ha tagit emot minst en nyanländ. Boverket hanterar ansökningar och utbetalningar av stödet.

Pressmeddelande: 111 kommuner tar del av miljardbonus för bostadsbyggande

Boverkets webbplats: Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Saneringsstöd till fastighetsägare och kommuner

Kommuner kan söka medel för att finansiera sanering av förorenad mark där bostäder ska byggas. Alla typer av bostäder och bostadsstorlekar omfattas av bidraget. Kommunen ska som minst ha fattat beslut på kommunfullmäktige om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder. Naturvårdsverket hanterar ansökningar och utbetalningar av stödet.

Naturvårdsverkets webbplats: Efterbehandling inför bostadsbebyggelse

Stöd till byggande av bostäder för äldre

Detta stöd gäller från och med den 15 november 2016. Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden, eller anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Länsstyrelsen som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag kan lämnas.

Pressmeddelande: Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden

Boverkets webbplats: Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.