Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Sverige på väg att nå utsläppsmål

Publicerad

Regeringen har höjt klimatambitionen och vill att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Nya utsläppsprognoser från Naturvårdsverket visar att regeringens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 med inhemska åtgärder är inom räckhåll.

För att nå det nationella 2020-målet med inhemska åtgärder enbart, det vill säga utan att nyttja möjligheten att avräkna med utsläppskrediter, krävs ytterligare 0,8 miljoner ton utsläppsminskningar i Sverige, vilket är 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med den prognos som presenterades för två år sedan. Naturvårdsverkets prognoser, som bygger på styrmedel som var i bruk den sista juni 2016, visar att målet är möjligt att uppnå, genom nationella klimatåtgärder.

- Klimatet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Vi har lagt en rad förslag som ska minska utsläppen ytterligare och visa världens länder att det går att förena klimatomställningen med välfärd och god konkurrenskraft. Steg för steg sluter vi gapet, säger minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin.

Regeringen lade nyligen fram en proposition med förslag om ambitiösa klimatmål bortom 2020 och ett klimatpolitiskt ramverk som skapar långsiktighet samt ordning och reda i klimatpolitiken. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Regeringen ska rapportera utsläppsprognoser för växthusgaser till EU vartannat år. Naturvårdsverket tar fram utsläppsprognoserna med hjälp av underlag från ett flertal myndigheter. Naturvårdsverket belyser att Sverige beräknas klara sitt EU-åtagande 2013–2020 med bred marginal, utan att räkna in internationella åtgärder.

Sveriges totala växthusgasutsläpp uppgick år 2015 till 53,7 Mton vilket är 25 procent lägre än 1990. Sveriges växthusgasutsläpp beräknas att ligga 6 till 7 miljoner ton under EU-åtagandet varje år fram till 2020.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.