Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 10

Publicerad

Nordkoreas missiltest den 5 mars stod i fokus i början av den gångna veckan. Rådet antog i tisdags ett pressuttalande där man i linje med tidigare uttalanden kraftfullt fördömer Nordkoreas missiltest, uppmanar FN:s medlemsstater att genomföra befintliga sanktioner samt välkomnar ansträngningar för att åstadkomma en fredlig lösning genom dialog. Ett extrainsatt möte genomfördes i onsdags.

Frustrationen var påtaglig bland rådsmedlemmarna över att man bara några veckor efter det senaste missiltestet (se veckobrev 7) konfronterades med en fortsatt eskalerande situation.

Veckobrev 7

Överläggningarna följde till stor del tidigare mönster. På initiativ av Sverige lyfte rådet frågan om en ökad roll för generalsekreteraren i de budskap för media som man kom överens om under mötet.

Rådet hade i onsdags även ett viktigt möte om Syrien. FN-sändebudet Staffan de Mistura briefade rådet bakom lyckta dörrar om läget i den politiska processen efter att den fjärde rundan av samtal avslutats i Genève. Han välkomnade att parterna engagerat sig och att det nu fanns en tydlig agenda för vägen framåt. De Mistura uppgav att nästa samtalsrunda ska inledas den 23 mars. Positivt var att rådets efterföljande diskussion, trots det dubbla vetot för en vecka sedan, var konsensuell och landade i ett starkt stöd för den FN-ledda politiska processen. Senare under veckan kom rådet också överens om ett pressuttalande till stöd för den FN-ledda politiska processen för Syrien. Sverige fick under förhandlingarna gehör för starkare skrivningar om syriska kvinnors roll i fredsprocessen liksom en uppskärpning av språket om det humanitära tillträdet.

I torsdags diskuterade rådet den genomförda resan till Tchadsjöregionen. Sverige underströk bland annat vikten av att framgent följa upp besöket och utvecklingen i regionen. Vid mötet deltog också Amina Mohammed, nytillträdd vice generalsekreterare. I likhet med övriga talare betonade hon utmaningarnas multidimensionella karaktär i Tchadsjöregionen, och påtalade vikten av en samlad ansats från det internationella samfundet i linje med Agenda 2030.

Efter återrapporteringen om resan diskuterade rådet Burundi. Landet har haft en negativ spiral sedan våren 2015 då president Nkurunziza beslutade att ställde upp för en tredje mandatperiod trots att konstitutionen stipulerar att en president endast får sitta två perioder. Rådets medlemmar var överens om att utvecklingen i Burundi var mycket oroväckande och gick i fel riktning. Stöd uttalades genomgående för regionens ansträngningar och regeringen uppmanades att samarbeta med internationella partners inklusive FN:s kontor för mänskliga rättigheter. Som uppföljning till mötet pågår förhandlingar i rådskretsen om ett pressuttalande om situationen i Burundi.

I fredags hölls en kvartalsvis återkommande debatt om Afghanistan och FN:s insats UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan). UNAMA är inte en fredsbevarande insats utan en så kallad "special political mission" som har ett politiskt mandat för att bland annat ge råd och bistå regeringen, främja god samhällsstyrning, regionalt samarbete samt försonings- och fredsprocesser. Sverige framhöll i sitt inlägg bland annat vikten av UNAMA:s arbete med kvinnors deltagande i samband med pågående politiska processer. Hanteringen av Afghanistan återkommer i nästa veckobrev då förhandlingar pågår om förlängningen av UNAMA:s mandat, vilket går ut den 17 mars.

Säkerhetsrådets debatt om Afghanistan (Sveriges inlägg görs efter 1:02:04).

Efter mötet om Afghanistan hölls en briefing av FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Stephen O'Brien, efter dennes resa till Jemen, Sydsudan samt Somalia – tre länder där svält råder eller risk för svält föreligger. O'Brien tog också upp den humanitära konferensen för Tchadsjöregionen som arrangerats i Oslo den 24 februari. Återkommande budskap i rådsmedlemmarnas inlägg gällde behoven av förbättrat humanitärt tillträde och stärkt humanitär finansiering samtidigt som man underströk behovet av politiska lösningar på kriserna. O'Brien noterade att Jemen redan nu är världens mest omfattande humanitära kris där två tredjedelar av befolkningen – 18,8 miljoner människor – är i behov av humanitär hjälp. Flera rådsmedlemmar lyfte också fram vikten av den givarkonferens för Jemen som Sverige ska arrangera tillsammans med Schweiz och generalsekreteraren i Genève den 25 april.

Veckan i rådet avslutades med ett slutet möte om Irak med fokus på situationen i Mosul. O'Brien briefade rådet om den humanitära situationen medan FN:s höge representant för nedrustningsfrågor, Kim Won-soo, kommenterade uppgifterna om användning av kemvapen i Mosul. Diskussionen i rådet var mer konstruktiv och mindre polariserad än vad vissa befarat. I egenskap av ordförande för rådet uppgav UK:s FN-ambassadör, Matthew Rycroft, efter mötet att rådet var överens om att fortsatt följa och stödja Iraks militära operation för att befria Mosul samtidigt som man underströk vikten av att skydda civila och respektera internationell humanitär rätt. Angående den eventuella användningen av kemvapen av Daesh uppgav Rycroft att rådets medlemmar uttryckt oro över uppgifterna och att man såg fram mot Iraks utredning i frågan.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.