Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 11

Publicerad

Åsa Regnér i säkerhetsrådet
Barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér lyfte bland annat fram behovet av ett genusperspektiv i arbetet med att motverka människohandel under onsdagens högnivåmöte. Foto: UN Web TV

I onsdags arrangerade det brittiska ordförandeskapet ett högnivåmöte om människohandel i konfliktsituationer. Generalsekreteraren pekade på problemets omfattning med 21 miljoner människor som fallit offer i över 100 länder för tvångsarbete och andra former av modernt slaveri. Sverige representerades av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Hon lyfte bland annat fram vikten av jämställdhet samt behovet av ett tydligt genusperspektiv i arbetet med att motverka människohandel. Generellt rådde stor enighet om behovet av att skapa ett starkare regelverk och av internationellt samarbete. Flera talare lyfte fram kopplingen till Agenda 2030 och vikten av förebyggande.

Centralafrikanska republiken (CAR) stod på agendan både i måndags och i torsdags. Det första mötet, som inte hölls i kammaren, var en informell briefing från Afrikanska unionens (AU) sändebud till CAR, Mohamed El Hacen Lebatt, om det så kallade afrikanska initiativet för ett freds- och försoningsavtal. Det andra mötet hölls i öppet format i närvaro av CAR:s president, Faustin-Archange Touadéra (se länk). Säkerhetsrådets medlemmar gav genomgående stöd till Touadéras ansträngningar för fred. Sverige framhöll särskilt vikten av nolltolerans mot FN-personal i fråga om sexuell exploatering och utnyttjande, och uttalade djup oro om anklagelser om nya övergrepp (se också veckobrev 4 och 7). Vi betonade vikten av att fokusera på offrens rättigheter och att ansvariga ställs inför rätta samt välkomnade generalsekreterarens planer på en ny strategi i denna fråga.

Säkerhetsrådets möte om CAR (Sveriges inlägg görs efter 1:39:25)

I torsdags briefades rådet av Bolivia i egenskap av ordförande för den så kallade 1540-kommittén om det nyligen antagna arbetsprogrammet för 2017. 1540-kommittén lyder under säkerhetsrådet och arbetar med icke-spridningsfrågor. I likhet med sanktionskommittéerna deltar samtliga rådsmedlemmar i kommitténs arbete. Bolivia uppgav att årets arbete kommer att fokusera på att effektivisera implementeringen av föreskrifterna i resolution 1540, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad.

Rådet hade en intensiv agenda i fredags. Först antogs resolution 2344 som förlänger mandatet för FN:s insats i Afghanistan (UNAMA) med ett år. De föregående förhandlingarna blev stundtals svåra bland annat eftersom pennhållaren Japan ville reducera förra årets mycket långa resolutionstext. Sverige gav stöd för denna ambition som ett sätt att konsolidera och tydliggöra UNAMA:s mandat. I slutändan kunde också texten nästintill halveras. Från ett svenskt perspektiv fokuserade vi på att reduceringen av text inte skulle medföra att viktiga uppgifter för UNAMA uteslöts. På svenskt förslag kunde samtidigt skrivningarna stärkas om arbetet med barnrättighetsfrågor i rådande konfliktsituation.

Efter beslutet om UNAMA höll rådet slutna överläggningar om Libanon och FN:s fredsbevarande insats UNIFIL. Positivt var att man kunde enas om ett gemensamt budskap till parterna som ordföranden läste upp för media efter mötet (se länk). Överläggningarna kom därutöver också att handla om den strategiska översyn som gjorts av UNIFIL. Detta var en initial diskussion som kommer att fortsätta under våren inför mandatförlängningen av UNFIL under augusti månad.

Under "övriga frågor" diskuterade säkerhetsrådet både Jemen och Myanmar. Risken för humanitära konsekvenser på grund av en militär eskalering i området kring Hodeida stod i fokus för diskussionen om Jemen. Den av Saudiarabien ledda koalitionen avancerar längs med Rödahavskusten mot hamnstaden Hodeida, som är en central inkörsport för en majoritet av landets befolkning. Sverige har påtalat vikten av ökat engagemang från det internationella samfundet i Jemen, och efterlyste i fredags i likhet med andra medlemmar en enad signal från rådet om den humanitära situationen. Rådets ordförande kunde också efter mötet ge ett samlat budskap med fokus på den humanitära situationen – inklusive om vikten av respekt för internationell humanitär rätt och humanitärt tillträde – samt om stöd för FN-sändebudet, Ismail Ould Cheikh Ahmed, och en politisk lösning.

Säkerhetsrådets ordförande, FN-ambassadör Matthew Rycroft, om Libanon och Jemen

Sverige har i olika informella sammanhang i rådskretsen uppmärksammat situationen i Rakhinestaten i Myanmar. Som ett resultat togs frågan upp som en informationspunkt under februari månad (se veckobrev 6). I fredags briefades rådet i slutet format av FN-sekretariatet. Det var första gången sedan november månad som man hade överläggningar om Myanmar. Mötet var därför i sig viktigt då det signalerar att säkerhetsrådet håller utvecklingen under uppsikt. Diskussionen kretsade kring situationen i Rakhinestaten, fredsprocessen, humanitärt tillträde, mänskliga rättigheter samt FN:s engagemang i landet. Sverige uttryckte därutöver oro över rapporter om systematiskt och sexuellt genderbaserat våld. Liksom flera andra rådsmedlemmar uppmärksammade vi delrapporten från den så kallade Annan-kommissionen (se länk), som publicerats samma dag, och välkomnade att regeringen ställt sig bakom dess slutsatser.

Annan-kommissionen, pressuttalande och delrapport

Rådet hade i fredags också den månatliga arbetslunchen med generalsekreteraren. Diskussionen fokuserade bland annat på Somalia och Sydsudan inför rådets högnivåmöte om dessa länder den 23 mars. Det mötet kommer att ledas av Storbritanniens utrikesminister Boris Johson. Sverige kommer att representeras av utrikesminister Margot Wallström.