Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 12

Publicerad

I veckan som gick: högnivåmöten om Somalia och Sydsudan, Jemen, DRK, skydd av kulturarv, Mellanöstern, kemvapenanvändning av icke-statliga aktörer i Mellanöstern, Nordkorea.

Margot Wallström och generalsekreterare Guterres
Under torsdagen deltog utrikesminister Wallström i två möten i säkerhetsrådet, om Somalia respektive Sydsudan. Foto: Mark Garten / UN Photo

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, deltog i torsdags vid två högnivåmöten i säkerhetsrådet under ledning av Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson. På förmiddagen diskuterades Somalia och på eftermiddagen Sydsudan. Något förenklat kan sägas att viss optimism präglade synen på den senaste tidens politiska utveckling i Somalia medan det motsatta gällde Sydsudan. Det allvarliga humanitära läget intog en betydande plats vid båda mötena (se också veckobrev 10).

Somalias president Mohamed Abdullahi "Farmaajo" Mohamed gjorde via videolänk sitt första framträdande i rådet sedan valet. Farmaajo uttryckte optimism över hur långt Somalia kommit, samtidigt som han konstaterade att landet stod inför en humanitär katastrof som hotade omintetgöra framstegen. Wallström framhöll i sitt inlägg bland annat den ökade andelen kvinnor i Somalias nytillträdda parlament och regering. I anslutning till mötet antogs en resolution om en kortare mandatförlängning för FN:s politiska insats i Somalia (UNSOM) till den 16 juni 2017. I ljuset av en strategisk översyn kommer rådet att ha en fördjupad diskussion om UNSOM under våren.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets högnivåmöte om Somalia (Sveriges inlägg görs efter 00:47:30)

Generalsekreteraren briefade rådet om Sydsudan. Han gjorde ett skarpt inlägg och framhöll vikten av att agera enat för att dra "tillbaka landet från avgrunden". Regionens representant Festus Mogae, som är ordförande för övervakningskommissionen för fredsavtalets genomförande (JMEC), gjorde också ett tydligt inlägg. Rådet medlemmar kunde enas om ett ordförandeuttalande. Säkerhetsrådet uppmanar i uttalandet parterna att vidta fem konkreta åtgärder – respektera vapenvilan, säkerställa humanitärt tillträde, samarbeta med det internationella samfundet, lyfta hinder mot FN:s insats UNMISS samt upphöra med attacker mot humanitär personal – vilka kommer att utvärderas senast den 30 april.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets högnivåmöte om Sydsudan (Sveriges inlägg görs efter 00:51:50)

I samband med sitt besök deltog utrikesminister Margot Wallström även vid ett möte om Jemen i säkerhetsrådets informella arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet. Sverige är medordförande i arbetsgruppen tillsammans med Storbritannien och Uruguay. Detta var första gången arbetsgruppen hade ett särskilt möte om Jemen. Tanken med mötet var att det ska kunna bidra till nästa veckas överläggningar om Jemen i säkerhetsrådet.

I tisdags diskuterade rådet Demokratiska republiken Kongo (DRK) och FN:s fredsbevarande insats MONUSCO. Under Sveriges ordförandeskap i januari antog rådet ett viktigt uttalande om DRK i ljuset av den då nyligen gjorda nyårsöverenskommelsen om vägen till politiska val (se veckobrev 1). Implementeringen av överenskommelsen har gått långsamt, vilket rådsmedlemmarna uttryckte oro över vid denna veckas möte liksom över det försämrade säkerhetsläget i DRK. Rådsmedlemmarna uppmanade också FN och DRK:s regering att göra sitt yttersta för att hitta de två medlemmarna i den så kallade expertgruppen, varav en är svensk medborgare, och de fyra kongolesiska medborgarna som alla saknas sedan den 12 mars. Efter mötet återgav rådets ordförande huvuddragen i diskussionen för media (se länk nedan). Mötet var också viktigt som inspel till de förhandlingar som påbörjats under veckan om förlängningen av MONUSCO:s mandat. Ett beslut kommer att fattas under kommande vecka, preliminärt den 29 mars.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets ordförande, UK:s FN-ambassadör Matthew Rycroft, om DRK

I fredags arrangerades ett tematiskt möte i säkerhetsrådet om skydd av kulturarv från terroristgrupper och i händelse av väpnad konflikt. Frankrike och Italien hade tagit initiativ till mötet. Frågan är aktuell bland annat mot bakgrund av de pågående konflikterna i Syrien och Irak. För Frankrike handlar det också om en uppföljning till en konferens i Abu Dhabi den 3 december 2016 där president Hollande presenterade en ny fond för bevarande av hotat kulturarv. Under mötet i fredags antog rådet enhälligt resolution 2347 som förhandlats fram under den senaste veckan. Rådet fördömer i resolutionen förstörelse och illegal handel av kulturarv, bekräftar det rättsliga ramverket på området och uppmanar såväl stater som olika delar av FN-systemet att stärka sina insatser på området. Generalsekreteraren ska före årets slut återkomma till säkerhetsrådet med en rapport om resolutionens genomförande.

Veckan avslutades med det månatliga mötet om Mellanöstern. FN-sändebudet Nickolay Mladenov briefade rådet i öppet format med fokus på genomförandet av resolution 2334 om israeliska bosättningar. Han konstaterade att inga steg tagits för att stoppa bosättningar och att i stället tillkännagivanden gjorts om nya bosättningar. Vad gällde säkerhetsläget uppmanade Mladenov båda parter att stoppa uppvigling och uppmaning till våld, och beklagade att vissa attacker som gjorts mot israeler inte fördömts av det palestinska ledarskapet. Efter Mladenovs briefing hade säkerhetsrådet slutna överläggningar. Rådets medlemmar uttalade sig huvudsakligen enligt sedan tidigare väl kända positioner.

Under "övriga frågor" presenterade Ryssland och Kina i fredags ett nytt resolutionsutkast om kemvapenanvändning av icke-statliga aktörer i Mellanöstern, särskilt i länder som angränsar till Syrien. Någon information om hur utkastet ska tas vidare gavs inte. Ryssland och Kina tog utan resultat ett liknande initiativ under 2016.

Under veckan har rådet också fördömt Nordkoreas senaste missiltest. Uttalandet gjordes i torsdags och följer tidigare uttalanden i frågan.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.