Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 9

Publicerad

Den gångna veckan har Ukraina lämnat över ordförandeskapet i säkerhetsrådet till UK.

Den gångna veckan har Ukraina lämnat över ordförandeskapet i säkerhetsrådet till UK. Februari månad avslutades tyvärr med ett dubbelt veto, då Ryssland och Kina i tisdags röstade emot en resolution om ansvarsutkrävande för användning av kemvapen i Syrien (se länk nedan). Nio länder röstade för resolutionen – vilket motsvarar erforderligt antal röster för ett antagande förutsatt att inget permanent land lägger ett veto – medan tre länder röstade emot texten och övriga tre medlemmar avstod. Sammanlagt var hela 42 länder, inklusive Sverige, medförslagsställare till resolutionen. Att vara medförslagsställare innebär att man står bakom texten och stöder att den läggs fram för omröstning. Möjligheten att vara medförslagsställare öppnas ibland upp för länder utanför säkerhetsrådet varigenom även dessa länder kan markera sitt stöd för en resolution.

Efter omröstningen gjordes röstförklaringar. Sverige konstaterade att bevisningen för att kemvapen använts var konklusiv och att det var rådets ansvar att agera för ansvarsutkrävande. Vi beklagade att Ryssland och Kina lagt veto. De länder som röstade emot resolutionen ifrågasatte i sina röstförklaringar den bevisning som presenterats av JIM (Joint Investigatory Mechanism) och menade att resolutionen negativt kunde påverka de politiska förhandlingar som pågår om Syrien i Genève. JIM är en gemensam undersökningskommission för FN och organisationen OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) och det kan noteras att säkerhetsrådet självt gett JIM uppdraget att utreda just skuldfrågan. JIM:s mandat gäller alltjämt oavsett den veterade resolutionen, och frågan kommer därmed fortsatt att vara aktuell i rådet.

Säkerhetsrådets omröstning om Syrien (Sveriges inlägg görs efter 1:21:45):

I måndags diskuterade rådet utvecklingen i Kosovo och FN:s insats UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). FN:s roll i Kosovo har successivt kommit att minska medan inte minst EU trappat upp sitt engagemang. Mot denna bakgrund vill ett antal rådsmedlemmar se en minskad mötesfrekvens om Kosovo i säkerhetsrådet. Ryssland framhöll dock vid mötet i måndags att varken mötesfrekvensen eller FN:s närvaro skulle reduceras. Sverige betonade i sitt inlägg bland annat EU-aspekten av det internationella engagemanget i Kosovo.

Säkerhetsrådet höll i måndags slutna överläggningar om genomförandet av sanktioner mot Nordkorea. Italien, i egenskap av ordförande för sanktionskommittén, briefade rådet. Att Kina suspenderat importen av kol från Nordkorea uppmärksammades av flera delegationer. För att förbättra implementeringen av sanktionerna påtalade flera länder vikten av outreach om sanktionsregimen gentemot näringsliv, civilsamhälle och medlemsstater.

UK tog över ordförandeklubban i säkerhetsrådet i onsdags. Arbetsprogrammet antogs i sedvanlig ordning och finns publicerat på FN:s hemsida (se länk nedan). Utöver ordinarie dagordningspunkter kan bland annat noteras att UK planerar för en öppen debatt på ministernivå om människohandel i konfliktsituationer den 14 mars samt överläggningar på ministernivå om såväl Somalia som Sydsudan den 23 mars.

Säkerhetsrådets arbetsprogram:

I onsdags kväll begav sig säkerhetsrådet iväg på en resa till Tchadsjöregionen. Rådet kommer under perioden den 1-7 mars att besöka Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria. Syftet är att bland annat utvärdera säkerhetsläget (inklusive i ljuset av de terroristgrupper som agerar i området) liksom det svåra humanitära läget i en region som endast får begränsad internationell uppmärksamhet. Att rådet angriper problematiken i en subregional kontext är intressant. Hot mot internationell fred och säkerhet kan naturligtvis vara gränsöverskridande. Samtidigt är detta gränsöverskridande angreppssätt ibland kontroversiellt i en säkerhetsrådskontext. Utvecklingen i Tchadsjöregionen diskuterades också under det svenska ordförandeskapet (se veckobrev 2) och tanken på att följa upp mötet med en resa var aktuell redan då.

Under tiden som rådet befinner sig på resande fot är inga ordinarie möten inplanerade i rådets kammare. Andra möten utom kammaren pågår dock som vanligt. I torsdags genomfördes exempelvis ett informellt möte om Iran i så kallat 2231-format för att följa upp överläggningarna i rådet den 29 januari om Irans missiltest (se veckobrev 5). Italien, som har uppdraget att leda diskussionerna i detta format, kommer att föra ytterligare samtal och göra en sammanfattande rapport till säkerhetsrådet.