Alice Bah Kuhnke besökte Uppsala

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Den 20 april var det Uppsalas tur med möten på Uppsala Nya Tidning, en nyetablerad kulturskola samt besök av det nya och gröna bostadsområdet Rosendal.

Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

Besök i Uppsalas nya och gröna bostadsområde Rosendal

Som del i arbetet med att formulera en ny politik för arkitektur, form, design och hållbara gestaltade livsmiljöer besökte Alice Bah Kuhnke det nya bostadsområdet Rosendal. På plats mötte ministern Uppsalas stadsarkitekt Claes Larsson tillsammans med medarbetarna Anna Sander, huvudprojektledare för Rosendal-satsningen och Elisabet Jonsson, chef för plan och bygg. Deltog gjorde även Uppsalas båda kommunalråd Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (Mp). Under en guidad tur i området delade de med sig av sina erfarenheter av att ta fram kommunens nya arkitekturpolicy; Arkitektur Uppsala. Policyn ger alla aktörer i kommunen en gemensam plattform för hur man utformar den byggda miljön.

– Målet är att skapa långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad. Policyn kommer guida arbetet framåt med hur det växande Uppsala kan utformas arkitektoniskt och säkra att intressanta miljöer bevaras på ett pietetsfullt sätt. Uppsala befinner sig i en spännande tid, där framtidens Uppsalasiluett utformas, berättade Claes Larsson.

Rosendal som ligger några minuters cykelavstånd från centrum, växer fram i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och Akademiska sjukhuset som granne.

Mångfald är det ledord som Uppsala kommun utgått från i och med utvecklingen av Rosendal. Bebyggelsen och ytorna mellan husen ska genomsyras av variation i uttryck och vara multifunktionella. Dels för att skapa upplevelserika, tilltalande stadsrum och dels för miljöns skull. Det inbegriper småskalighet som ska bidrar till trygghet och uppmuntra till att röra sig till fots och cykel i de offentliga rummen. Uppsala vill minska negativa konsekvenser för miljön genom att hushålla med utrymme och resurser.

Området förväntas inrymma cirka 4 500 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet.

– Att ta del av Uppsala kommuns arbete med att bygga nya och hållbara bostadsområden har varit väldigt inspirerande. Det ger mig ännu fler argument för behovet av en gemensam nationell politik för ett grönt samhällsbygge, säger Alice Bah Kuhnke.

Satsning på medborgarjournalistik

Alice Bah Kuhnke besökte även Uppsala Nya tidning (UNT). NTM-koncernen, där UNT ingår, har beviljats sammanlagt 3,8 miljoner kronor i utvecklingsstöd av presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv. Pengarna ska delfinansiera en satsning på medborgarjournalistik. Inom ramen för projektet ska vanliga medborgare rekryteras, utbildas och coachas till att skriva, fotografera och filma, främst för de digitala kanalerna. UNTs vd chefredaktör och ansvarig utgivare Kalle Sandhammar berättade om satsningen. Samtalet kom även att handla om den lokala journalistikens utmaningar, hot och hat mot journalister och vikten av att det finns en mångfald av starka medier som bidrar till att upprätthålla det demokratiska samhället.

Uppsala Kulturskola i samverkan med civila samhället

Ytterligare ett besök i Uppsala var kulturskolan i Uppsala där kulturskolechef och rektor Bo Frick berättade om skolans verksamhet och deras samarbete med det civila samhället, bland annat i ett körprojekt för integration med Sensus och Rädda Barnen. Uppsala kulturskola (före detta Uppsala musikskola) har sedan 1956 erbjudit undervisning i både centrala Uppsala och i de olika stadsdelarna, totalt över 30 platser runt om i kommunen. Sammanlagt 2 000 elever undervisas av 60 lärare och medverkar i närmare 200 konserter och program om året i Uppsala kommun. Kulturskolan bjöd också besökarna på uppträdanden framförda av skolans elever.