Karolina Skog höll rundabordssamtal om grönska i städerna

Den 5 april höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Uppsala om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var stadsgrönska och urbana ekosystemtjänster. Miljöministern talade även på SLU:s konferens Flora- och faunavård i Uppsala.

 • Miljöminister Karolina Skog talar under rundsbordssamtalet

  Miljöminister Karolina Skog leder rundsbordssamtalet om hållbar stadsutveckling med aktörer från Uppsala och Stockholm.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Maria Gardfjell (mp), kommunalråd i Uppsala och miljöminister Karolina Skog står bredvid varandra

  – Kan man göra det omöjliga? Ja, det kan man. I Uppsala har vi i samma detaljplan planerat både för en förbättrad livsmiljö för större vattensalamander och för en stor idrottsarena, säger Maria Gardfjell (mp), kommunalråd i Uppsala (till vänster). Miljöminister Karolina Skog till höger.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Berit Brokking Balfors, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan talar vid rundabordssamtalet

  – Framgången i arbetet med frågorna ligger i samarbete och att skapa hängrännor istället för stuprör. I Södertörnsmodellen har vi skapat en metod där kommun, akademi och näringsliv samverkar, säger Berit Brokking Balfors, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (till höger). Till vänster: Sofia Eriksdotter, universitetsadjunkt vid SLU.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, talar vid rundabordssamtalet

  – Ekosystemtjänster handlar om att ha ett mänskligt perspektiv på miljöfrågorna. Det kan handla om möjligheten att ta upp koldioxid som en förutsättning för vår överlevnad, men också rekreation som är bra för den enskilde individen, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen (till höger). Till vänster: Elin Olsson, planeringschef hos miljöminister Karolina SKog.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Vid rundabordssamtalet deltog forskare, byggbolag, miljöorganisationer, landskapsarkitekter, arkitekter och kommunala aktörer från Uppsala och Stockholm. Samtalet handlade särskilt om vad staten kan göra för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av hållbara städer med fokus på ekosystemtjänster och grönska.

– Den biologiska mångfalden är en nyckel till många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av. Därför är det centralt att stärka städernas förutsättningar att arbeta aktivt med urbana ekosystemtjänster. Det behövs för att möjliggöra robusta och livskraftiga städer där människor trivs och mår bra, säger miljöminister Karolina Skog.

Det finns en stor konkurrens om mark i städerna och det innebär att fler funktioner behöver samsas på mindre yta. Den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan. Grönskan i städerna är också en förutsättning för många ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster och produkter som naturens ekosystem ger oss människor. Det handlar om förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer. Med naturens hjälp kan den byggda miljön bli mer hållbar, hälsosam och attraktiv.

– Det byggs mer än på länge i Sverige och det är bra. Vi måste se till att bygga fler bostäder som människor har råd att bo i och samtidigt skapa förutsättningar för attraktiva, gröna och trygga livsmiljöer, säger miljöminister Karolina Skog.

Rundabordssamtalet är ett led i arbetet med att ta fram regeringens skrivelse Levande städer, som ska lämnas till riksdagen. Under våren 2017 håller miljöministern ett antal tematiska rundabordssamtal, varav samtalet den 5 april var det andra. Syftet är att hämta in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet med skrivelsen och för att ta fram politiska mål för stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling - en viktig framtidsfråga

Framtiden ställer nya krav på våra städer och stadsutvecklingen är en viktig del av lösningen på flera utmaningar. En hållbar stadsutveckling innebär ett system som hänger ihop - med integrerade lösningar för byggande, planering, vatten, avlopp, luft, energieffektivisering, avfallshantering, transporter och IT, kollektivtrafiklösningar, gång- och cykel. Det är kommunerna som har de viktigaste verktygen inom planering och byggande - för att hantera en hållbar utveckling av våra städer. Det ökade bostadsbyggandet i Sverige innebär möjligheter att ställa om till mer hållbara stadsstrukturer både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är viktigt att planering och utveckling av våra städer sker med utgångspunkt i människors faktiska behov och förutsättningar.

Levande städer och hållbar stadsutveckling

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Det ökade byggandet innebär möjligheter till hållbar stadsutveckling ur alla tre dimensioner – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Många lösningar finns lokalt och regeringen ska underlätta för kommunerna att växla upp takten i omställningsarbetet.