Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Artikel från Miljödepartementet

Karolina Skog höll rundabordssamtal om ren luft och hållbara transporter i städerna

Publicerad

Den 21 april höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Norrköping om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var ren luft och hållbara transporter i städerna. Rundabordssamtalet hölls i anslutning till konferensen Fossilfritt Östergötland.

Karolina Skog talar till de andra deltagarna under rundabordssamtalet
Miljöminister Karolina Skog tillsammans med deltagarna under rundabordssamtalet i Norrköping. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Vid rundabordssamtalet deltog forskare, företag, bransch- och intresseorganisationer, arkitekter och kommunala aktörer. Samtalet handlade om vad staten kan göra för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av hållbara städer, med särskilt fokus på transporter och luftkvalitet i städer.

– Hur vi planerar infrastrukturen och transporterna i städerna är avgörande för en mer attraktiv stadsmiljö och för att minska skadliga luftföroreningar. Det ska vara lätt att göra smarta miljöval i vardagen och att resa hållbart, säger miljöminister Karolina Skog.

För att nå regeringens mål om fossilfrihet prioriteras framkomlighet och tillgänglighet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter. Människor och grönska ska prioriteras. Stadsplaneringen bör därför i större utsträckning utgå från gång, cykling och kollektivtrafik för att öka framkomligheten och minska trängseln i städerna.

Hållbara transporter i städer viktiga för stadsutvecklingen

Framtiden ställer nya krav på våra städer och hur vi transporterar varor och människor är en viktig del av lösningen på flera utmaningar. Regeringens ambition är att stärka städernas förutsättningar att arbeta aktivt med hållbara och yteffektiva transporter där människors hälsa och möjligheten att mötas står i centrum.

En hållbar stadsutveckling innebär ett system som hänger ihop - med integrerade lösningar för byggande, planering, vatten, avlopp, luft, energieffektivisering, avfallshantering, transporter och IT, kollektivtrafiklösningar, gång- och cykel. Det är kommunerna som har de viktigaste verktygen inom planering och byggande för att hantera en hållbar utveckling av våra städer. Det ökade bostadsbyggandet i Sverige innebär möjligheter att ställa om till mer hållbara stadsstrukturer både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är viktigt att planering och utveckling av våra städer sker med utgångspunkt i människors faktiska behov och förutsättningar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Levande städer och hållbar stadsutveckling

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Det ökade byggandet innebär möjligheter till hållbar stadsutveckling ur alla tre dimensioner – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Många lösningar finns lokalt och regeringen ska underlätta för kommunerna att växla upp takten i omställningsarbetet.

Skrivelse om levande städer

Under våren 2017 har miljöminister Karolina Skog hållit fyra tematiska rundabordssamtal om hållbar stadsutveckling som ett led i arbetet med att ta fram regeringens skrivelse om levande städer. Syftet med samtalen är att hämta in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet med skrivelsen och för att ta fram politiska mål för stadsutveckling. Mötet i Norrköping den 21 april var det fjärde samtalet. Läs om de tre tidigare mötena: