Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Skolkommissionen har avslutat sitt uppdrag

Publicerad

Skolkommissionen tillsattes 2015 och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan. Skolkommissionen har bland annat samlat företrädare för lärare, rektorer och elever samt forskare. Kommissionens förslag utgår bland annat från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den granskning de gjort av den svenska skolan.

 • Skolkommissionens ordförande, professor Jan-Eric Gustafsson överlämnar sitt slutbetänkande till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin.

  Skolkommissionens ordförande, professor Jan-Eric Gustafsson överlämnar sitt slutbetänkande till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin.

  Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, utbildningsminister Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning tillsammans med ledamöter från skolkommissionen.

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, utbildningsminister Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning tillsammans med ledamöter från skolkommissionen.

  Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Den 20 april 2017 lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande "Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet". Slutbetänkandet innehöll förslag som bildar en samlad strategi. Strategin utgår från att nyckeln till förbättrade kunskaper och stärkt likvärdighet är att stärka och utjämna förutsättningarna för hög kvalitet i undervisningen i hela skolsystemet. Ett viktigt inslag i strategin är ett stärkt statligt engagemang genom ökat stöd och tydligare styrning av skolan.

Dessförinnan lämnade kommissionen sitt delbetänkande den 16 maj 2016 som också det bland annat innehöll förslag på nationella målsättningar för skolan.

Kommissionens uppdrag var bland annat att:

 • analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och redovisa en samlad problembild och utifrån denna föreslå nationella målsättningar,
 • lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden som utgår från de nationella målsättningarna för ett sammanhållet skolsystem,
 • lämna samhällsekonomiskt och budgetmässigt effektiva förslag inom de identifierade utvecklingsområdena och en tidsplan för genomförandet,
 • analysera och redovisa alternativa ambitionsnivåer för förslagen, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.


Kommissionen har arbetat i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Kommissionen har också arbetat i dialog med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för arbetsmarknadens parter och andra relevanta nationella och internationella aktörer.

Kommissionen bestod av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leddes initialt av Anna Ekström, dåvarande generaldirektör på Skolverket.

Skolkommissionens ledamöter

Skolkommissionen hade följande ledamöter:

 • Ordförande, Jan-Eric Gustafsson, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet
 • Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef, Haninge kommun
 • Erik Blom, elev och projektledare för Sveriges Elevkårer
 • Lars Hallenberg, kanslichef Lärarnas Riksförbund *
 • Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
 • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv
 • Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet
 • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
 • Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University
 • Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
 • Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik Stockholms universitet
 • Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

(* Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, entledigades som ledamot den 24 november 2015.)

Parlamentarisk referensgrupp

Referensgruppen hade följande ledamöter:

 • Ulrika Carlsson C
 • Annika Eclund KD
 • Lena Hallengren S
 • Stefan Jakobsson SD
 • Christer Nylander L
 • Karin Pleijel MP
 • Hans-Åke Scherp V
 • Maria Stockhaus M

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.