Skolkommissionens uppdrag

Skolkommissionen tillsattes 2015 och har i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan. Skolkommissionen samlar bland annat företrädare för lärare, rektorer och elever samt forskare. Kommissionens förslag utgår bland annat från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den granskning de gjort av den svenska skolan.

Den 16 maj 2016 lämnade kommissionen sitt delbetänkande som bland annat innehöll förslag på nationella målsättningar för skolan. Den 20 april 2017 lämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande.

Kommissionens uppdrag är bland annat att:

 • analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och redovisa en samlad problembild och utifrån denna föreslå nationella målsättningar,
 • lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden som utgår från de nationella målsättningarna för ett sammanhållet skolsystem,
 • lämna samhällsekonomiskt och budgetmässigt effektiva förslag inom de identifierade utvecklingsområdena och en tidsplan för genomförandet,
 • analysera och redovisa alternativa ambitionsnivåer för förslagen, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Kommissionen har arbetat i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Kommissionen har också arbetat i dialog med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för arbetsmarknadens parter och andra relevanta nationella och internationella aktörer.


Kommissionen består av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leddes initialt av Anna Ekström, dåvarande generaldirektör på Skolverket.

Skolkommissionens ledamöter

Skolkommissionen har följande ledamöter:

 • Ordförande, Jan-Eric Gustafsson, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet
 • Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef, Haninge kommun
 • Erik Blom, elev och projektledare för Sveriges Elevkårer
 • Lars Hallenberg, kanslichef Lärarnas Riksförbund *
 • Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
 • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv
 • Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet
 • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
 • Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University
 • Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
 • Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik Stockholms universitet
 • Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

(* Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, entledigades som ledamot den 24 november 2015.)

Parlamentarisk referensgrupp

Referensgruppen har följande ledamöter:

 • Ulrika Carlsson C
 • Annika Eclund KD
 • Lena Hallengren S
 • Stefan Jakobsson SD
 • Christer Nylander FP
 • Karin Pleijel MP
 • Hans-Åke Scherp V
 • Maria Stockhaus M