Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 14

Publicerad

Denna vecka: Syrien, Darfur/UNAMID, Centralafrikanska republiken, Colombia, Mali/MINUSMA, FN:s fredsbevarande insatser, Nordkorea.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley
Oenighet präglade säkerhetsrådets Syrien-förhandlingar under första veckan av USA:s ordförandeskap. Foto: Rick Bajornas / UN Photo

Den första veckan under amerikanskt ordförandeskap blev dramatisk. Efter att rapportering i tisdags började strömma in om en kemvapenattack i Idlib, Syrien, kom veckan att domineras av denna fråga och den därpå följande utvecklingen. Flera extrainsatta möten hölls. Vid det första mötet i onsdags rådde enighet om behovet av en oberoende utredning av händelserna, men därutöver präglades diskussionerna av oenighet kring hur rådet skulle agera.

Förhandlingar tog vid mellan de permanenta medlemmarna om en resolution men motsättningarna kvarstod. Resultatet blev att två resolutionsutkast "lades i blått", vilket betyder att en text anses slutförhandlad och läggs fram för omröstning. P3 (USA, UK, Frankrike) hade först tagit fram en text varpå Ryssland svarade med att ta fram ett alternativt, svagare, utkast. De tio icke-permanenta medlemmarna bjöds aldrig in till dessa förhandlingar.

Mot bakgrund av låsningen mellan de permanenta medlemmarna sammankallades, på svenskt initiativ, samtliga icke-permanenta medlemmar. Enighet kunde nås i den kretsen om en resolutionstext – som i likhet med texten från P3 och i linje med EU:s uppmaning till säkerhetsrådet i ett uttalande den 6 april – inkluderade ett kraftfullt fördömande av attacken och en seriös undersökning för att ansvariga skulle kunna ställas till svars. Dessvärre gick det inte att nå enighet bland de permanenta medlemmarna heller för denna text. Extrainsatta konsultationer genomfördes i torsdags kväll, men ingen text togs till omröstning. Strax därefter genomfördes USA:s robotangrepp mot en flygbas i Syrien.

Bolivia begärde ett extrainsatt möte i fredags med anledning av USA:s angrepp. USA menade att angreppet var berättigat och måttfullt samt påpekade att Assad använt kemvapen i flera år utan påföljd på grund av ryskt stöd. Flera länder uttalade stöd och/eller förståelse för USA:s agerande medan ett par länder fördömde angreppet. Vissa medlemmar, bland dem Sverige, tog i sina inlägg upp vikten av folkrätten. De flesta av de icke-permanenta medlemmarna beklagade rådets oenighet och att man hittills inte kunnat komma överens om en resolution. Många länder efterlyste nytt liv i den politiska processen i Syrien. Rådet kommer att ha ett möte i det så kallade politiska spåret på onsdag.

Syrien-hanteringen dominerade förvisso veckan, men parallellt pågick andra aktiviteter. I måndags antogs arbetsprogrammet för april månad (se länk). I tisdags genomfördes ett möte i öppet format om FN:s och Afrikanska unionens gemensamma fredsbevarande insats i Darfur (UNAMID). FN beskrev situationen i Darfur som mer stabil än på länge, och framsteg rapporterades gällande den sudanesiska regeringens samarbete med FN. Samtidigt skedde inga framsteg i fredsprocessen och attacker förekom mot civila, inklusive rapporter om sexuellt våld – något som Sverige lyfte fram som särskilt problematiskt. En mandatförnyelse för UNAMID är att vänta i juni, och bred samsyn rådde vid mötet i tisdags om att förändringar är påkallade i ljuset av läget på marken.

Länk: Säkerhetsrådets arbetsprogram för april månad

I tisdags kunde rådet också enas om ett ordförandeuttalande om situationen i den Centralafrikanska republiken (CAR). Detta var en uppföljning till diskussionerna om CAR för ett par veckor sedan (se veckobrev 11). Uttalandet ger stöd till president Touadéras ansträngningar för fred, och tar upp vikten av nolltolerans mot FN-personal i fråga om sexuell exploatering och utnyttjande – något som infogades på svenskt initiativ.

Säkerhetsrådet kommer att besöka Colombia i början av maj. FN har på colombiansk förfrågan etablerat en politisk insats med observatörer för att övervaka delar av fredsavtalet mellan regeringen och FARC (se också veckobrev 2). Vid ett öppet möte i onsdags uttryckte rådets medlemmar genomgående sitt stöd till fredsprocessen och FN:s insats. Colombia deltog och framhöll att de senaste sju månaderna inneburit stora framsteg för landet och lovordade FN:s insats.

I torsdags diskuterade rådet FN:s fredsbevarande insats i Mali (MINUSMA) och utvecklingen i landet. FN:s nytillträdde chef för fredsbevarande insatser, undergeneralsekreterare Jean-Pierre Lacroix, briefade rådet för första gången. Mali representerades av utrikesminister Abdoulaye Diop. Diskussionen kretsade kring det försämrade säkerhetsläget i landets centrala delar, den pågående fredsprocessen och det fredsavtal som undertecknats. Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, framförde vikten av att MINUSMA kan ge stöd till den politiska processen i landet för långsiktig fred och stabilitet.

På eftermiddagen hölls ett tematiskt möte om FN:s fredsbevarande insatser (se länk). Det amerikanska ordförandeskapet önskade genom mötet inleda en diskussion om hur FN:s fredsbevarande insatser kan bli så effektiva som möjligt. Detta önskemål kan även ses i ljuset av de budskap om att se över – och där möjligt också minska – storleken på FN:s insatser som framförts av amerikanska företrädare. Generalsekreteraren briefade rådet. Han underströk att en viktig faktor för att nå framgång med en fredsbevarande insats var att en aktiv politisk process fanns där samtliga parter var engagerade. Guterres framhöll vidare att det var ett gemensamt ansvar att säkerställa att FN:s insatser hade rätt mandat, rätt utrustning och rätt bemanning. Han konstaterade att varje insats hade unika behov och förutsättningar samt underströk att kvinnor behövde ges större utrymme i FN:s insatser.

Länk: Säkerhetsrådets möte om fredsbevarande insatser (Sveriges inlägg görs efter 1:49:01)

I torsdags antog rådet också ett pressuttalande om Nordkorea. Pyongyangs senaste missiluppskjutning den 4 april fördömdes i linje med tidigare uttalanden.