Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 15

Publicerad

Denna vecka: Syrien, Haiti/MINUSTAH-MINUJUSTH, Stora sjöregionen, attentatet i Stockholm, Somalia/Eritrea och klimat och säkerhet.

Den gångna veckans rådsarbete har kretsat kring en fortsättning av föregående veckas förhandlingar om Syrien mot bakgrund av den rapporterade kemvapenattacken i Khan Sheikhoun den 4 april (se veckobrev 14). Förhandlingar i olika konstellationer hölls i början av veckan om vägen framåt. I tisdags, dagen före FN:s sändebud Staffan de Misturas månatliga briefing om det politiska spåret, lade P3 (Frankrike, Storbritannien och USA) fram en något reviderad version av förra veckans resolutionsutkast för omröstning påföljande dag. Även Ryssland lade fram en reviderad version av förra veckans ryska utkast.

I onsdags ägde mötet i det politiska spåret rum och hölls till skillnad från tidigare i öppet format. De Mistura redogjorde för den femte rundan av de FN-ledda fredssamtalen som ägt rum i Geneve 23-31 mars som hans sammanfattade med "no breakthrough, no breakdown." De Mistura välkomnade att förhandlingarna hade varit konstruktiva och aviserade att han stod redo att hålla nya intrasyriska samtal i början av maj. Den efterföljande diskussionen bland rådsmedlemmarna var tydligt infekterad och präglad av motsättningarna mellan främst P3 och Ryssland. I substans var dock motsättningarna inte lika tydliga. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte starkt stöd för den FN-ledda politiska processen och för de Mistura. Flertalet länder betonade Genèvekommunikén och resolution 2254 som vägledande för den politiska lösningen, och flera rådsmedlemmar underströk att vapenvilan måste respekteras och utvidgas samt att humanitärt tillträde måste möjliggöras. Från flera håll fördömdes attacken i Khan Sheikhoun och användning av kemvapen.

Senare samma dag kallade USA till omröstning på den av P3 framlagda resolutionen som fördömde attacken i Khan Sheikhoun och krävde en omgående utredning. Ryssland lade in sitt veto mot resolutionen som därmed ej kunde antas trots att tio länder, inklusive Sverige, röstade för. Även Bolivia röstade emot och tre länder avstod. De efterföljande röstförklaringarna gav prov på hård retorik, i synnerhet mellan ett par av de permanenta medlemmarna. I den svenska röstförklaringen underströks det brott mot internationell rätt som kemvapenanvändning utgjorde. Sveriges engagemang för att få till stånd en stark resolution var oomtvistat. Det ryska vetot beklagades av Sverige. Ryssland begärde aldrig omröstning av det ryska resolutionsutkastet.

Även rådsbehandlingar som följer regelmässig praxis har stått på veckans agenda. I tisdags ägde rådsförhandlingar rum om FN:s fredsbevarande insats på Haiti (MINUSTAH) vars mandatförnyelse låg för omröstning på torsdagen. Sedan 2004 har MINUSTAH haft i uppdrag att återställa stabilitet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i landet, och rådsmedlemmarna konstaterade en positiv utveckling i landet, med hänvisning till bland annat det presidentval som hållits i november. I linje med generalsekreterarens rekommendationer enades rådet om en utfasning av insatsens militära komponent under de kommande sex månaderna, samt en påföljande övergång till en ny insats (MINUJUSTH) fokuserad på att bistå landet i den fortsatta utvecklingen av landets rättsstat.

I onsdags briefade generalsekreterarens särskilda sändebud i Stora sjöregionen, Said Djinnit, om sitt arbete för stabilitet och fred i regionen med fokus på Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Burundi. Rådsmedlemmarna betonade bland annat att regionala aktörer hade en särskilt viktig roll att spela för att stabilisera dessa länder, och uttryckte samtidigt oro över det långsamma genomförandet av den politiska överenskommelsen som nåddes i DRK på nyårsafton 2016.

I torsdags hölls en briefing om arbetet i sanktionskommittén avseende Somalia och Eritrea på basis av kommitténs 120-dagarsrapport. Mötet hölls till skillnad från tidigare i öppet format (se länk). Al Shabaab lyftes genomgående fram som det främsta hotet mot internationell fred och säkerhet i förhållande till Somalia. Vikten av att alla hinder undanröjdes för att möjliggöra humanitär hjälp underströks. I förhållande till Eritrea påtalades att inga bevis framkommit för pågående eritreanskt stöd till Al Shabaab.

Länk till UN Web TV:
Säkerhetsrådets möte om Somalia och Eritrea (Sveriges inlägg görs efter 38:45)

Attentatet i Stockholm den 7 april uppmärksammades i säkerhetsrådet genom ett pressuttalande den 10 april (SC 12788) som fördömde dådet enligt gängse praxis i rådet om terrorattentat.

I måndags stod Ukraina och Tyskland värd för ett så kallat Arria-möte om klimat och säkerhet (angående detta mötesformat, se veckobrev 8). Flera länder framhöll att det fanns tydliga säkerhetskonsekvenser av klimatförändringar. Exempel på länder som särskilt löpte risk var Niger, Tchad och Stillahavsnationerna. I flera inlägg gjordes hänvisningar till rådets nyligen antagna resolution om Tchadsjöregionen (se veckobrev 13). I det svenska inlägget framhölls bland annat behovet av förbättrad riskbedömning och analys av klimatrelaterade risker och vi uppmuntrade till bättre rapportering från FN i fält om klimatets påverkan på fred och säkerhet.