Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Totalförsvaret får tillskott på 500 miljoner

Publicerad

Regeringen föreslår extra pengar i vårbudgeten för att redan innevarande år förstärka totalförsvaret. Totalt tillför regeringen 500 miljoner kronor till Försvarsmakten och den samlade totalförsvarsförmågan under 2017.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget gör att regeringen i vårändringsbudgeten för 2017 ser behov av att förstärka totalförsvaret. Händelser i omvärlden har även visat på det demokratiska samhällets sårbarhet för angrepp genom bland annat försök till påverkan från externa aktörer, i form av it-attacker och spridning av desinformation.
Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten ett tillskott om 405 miljoner kronor till Försvarsmakten. Tillskottet ska användas för att:

  • öka beredskap och tillgänglighet i krigsförbanden,
  • förstärka Stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga,
  • genomföra övningar och att utöka numerären i redan planerade övningar,
  • höja it-säkerheten,
  • anskaffa reservdelar och fordon till förbanden.

Regeringen föreslår även ett tillskott om 10 miljoner kronor till Försvarets radioanstalt för att stärka samhällets robusthet mot cyberangrepp på viktiga samhällsfunktioner. Tillskottet syftar till att stärka Försvarets radioanstalts arbete med att skydda andra myndigheters it-system mot angrepp.

Extra pengar till kommuner, landsting och länsstyrelser

Regeringen föreslår vidare att kommunernas och landstingens arbete när det gäller det civila försvaret förstärks med 60 miljoner kronor, bland annat för att stärka säkerhetsskyddet, delta i nödvändiga utbildningar och övningar som Försvarsmakten med flera anordnar.
15 miljoner kronor föreslås tillföras länsstyrelserna för att stärka förutsättningarna att bedriva en ändamålsenlig planering bland annat när det gäller stöd till kommunerna och samverkan med berörda aktörer. Slutligen föreslås ett tillskott till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om 10 miljoner kronor för arbetet mot it-angrepp.

Vårbudgeten 2017

Den 18 april 2017 lämnade regeringen 2017 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen.