Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2017 på fem minuter

Publicerad

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Den 18 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Foto: Maskot / Folio

Ekonomins utveckling

Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen visar att:

  • Sveriges ekonomi går starkt.
  • Sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.
  • De offentliga finanserna väntas visa ett överskott varje år denna mandatperiod, dvs. 2015-2018.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera, säger finansminister Magdalena Andersson.

 

Nyckeltal prognos april 2017 (procentuell förändring om inte annat anges)
 20162017201820192020
BNP, kalenderkorrigerad 3,0 2,9 2,2 2,0 2,2
Sysselsättningsgrad, % av befolkningen 15-74 år 67,1 67,6 67,7 67,8 67,9
Sysselsättning, 15-74 år 1,5 1,8 1,0 0,7 0,7
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP 0,9 0,3 0,6 1,4 2,1
Anm. Försörjningsbalansen avser fasta priser, referensår 2015. Källor: SCB och egna beräkningar

Ladda ner hela nyckeltalstabellen som: excel pdf

Regeringens förslag

Sedan budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen har händelser inträffat både i Sverige och i omvärlden som ställer krav på flera åtgärder redan i år. I vårändringsbudgeten för 2017 lämnar regeringen därför bland annat följande förslag:

Åtgärder för att stärka tryggheten, välfärden och klimatet, miljoner kr 

 2017
Förstärkning av polismyndigheten 700
Förstärkning av totalförsvaret 500
Ökade medel till förlossningsvården och kvinnors hälsa 500
Utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa 100
Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården 150
Ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program 500
Förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram 150
Förstärkning av klimatklivet 500
Summa 3 100

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Arbetslösheten ska fortsatt minska

Regeringens jobbagenda består av insatser för ökad kompetens och en aktiv arbetsmarknadspolitik, investeringar i bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik. Därutöver behöver fler anställas i välfärden. Att stärka skolan, vården och polisen skapar också fler jobb. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 vägleder den ekonomiska politiken.

Kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta stiga

Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola för alla. Välfärdsmiljarderna stödjer kommunerna, men det gör också regeringens satsningar på bland annat mindre barngrupper, läsa-skriva-räkna-garanti och högre lärarlöner. Inklusive vårändringsbudgeten uppgår regeringens totala riktade satsningar på skolan till 11 miljarder kronor bara i år.

Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen

Det klimatpolitiska ramverket ska vägleda denna och framtida regeringars klimatarbete. Skattesystemets miljöstyrande effekt ska öka och styra mot mer klimatsmarta transporter och energislag. Sverige ska utvecklas till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den omställningen leder också till fler jobb, när investeringar görs i järnväg och tåg och när Sveriges export av miljöteknik ökar. Genom Klimatklivet deltar hela landet i att minska klimatutsläppen för att vi ska nå det nationella utsläppsmålet till 2020.

Sverige ska vara tryggt

Sverige ska vara ett tryggt land. Samhället måste därför stå upp mot brottsligheten genom brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete och att lagföra de individer som begår brott. Straffen har skärpts för de grova brotten och polisen har fått mer resurser. Polismyndigheten har fått medel för att fortsätta arbetet med att få fler poliser närmare medborgarna. Ökad polisnärvaro är angeläget. Vi ska både vara hårda mot brotten och mot brottens orsaker. 

Remitterade skatteförslag inför Budgetpropositionen för 2018

På Finansdepartementet arbetas underlag fram till de skatteförslag som är aktuella i årets höstbudget. Följande skatteförslag har remitterats inför budgetpropositionen för 2018:

Sänkt skatt för pensionärer

Miljö- och energiskattepaket

Regeringen gör det lättare att anställa första medarbetaren

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Bränslebytet - klimatomställning i transportsektorn

Sammanställning: Samtliga remitteringar

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.