Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Ytterligare 65 miljoner kronor till Statens institutionsstyrelse

Regeringen anser att människor som behöver komma bort från bland annat droger och kriminalitet ska få de insatser de har rätt till. Därför kommer regeringen i vårbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, förstärka Statens institutionsstyrelse med ytterligare 65 miljoner så de får förutsättningar att möta behovet av vårdplatser. Sedan tidigare har regeringen förstärkt SiS med 40 miljoner för i år.

Kriminalitet och missbruk hos ungdomar ska motverkas genom förebyggande åtgärder. Att klara skolan är den starkaste skyddsfaktorn, därför gör regeringen stora satsningar på skolan.

Kapacitet för insatser som behövs

Men om det ändå går för långt och en ung människa hamnar i kriminalitet eller missbruk, då måste samhället ha kapacitet för att sätta in de insatser som behövs. Därför gör vi också stora satsningar på polisen och på socialtjänsten.

Sociala barn- och ungdomsvården stärks

Genom en överenskommelse med Vänsterpartiet förstärker vi den befintliga bemannings- och kvalitetssatsningen på den sociala barn- och ungdomsvården från 250 miljoner per år till 400 miljoner i år – för att socialsekreterarna, assistenterna och arbetsledarna ska bli fler och få bättre arbetsförhållanden i den sociala barn- och ungdomsvården. 

Individuellt anpassad tvångsvård hos Statens institutionsstyrelse

Ibland måste insatser genomföras med tvång med särskida befogenheter. Då har vi Statens institutionsstyrelse (SiS) som bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och även missbruksvård för vuxna med stöd av lagen om vård av missbrukar i vissa fall (LVM).

Ökad efterfrågan på vårdplatser

Under de senaste tre åren har det varit en efterfrågan på vårdplatser på SiS som saknar motsvarighet i myndighetens historia. Trots att antalet platser på ungdomssidan har ökat från ungefär 650 till 750 är det fortfarande en kösituation på SiS. Satsningen syftar till att ge SiS bättre förutsättningar att bereda vård till dem som har det behovet.

Vården ska vara anpassad till individuella behov

Barn och unga som vårdas på SiS har olika och oftast sammansatta problembilder. Vården måste därför vara anpassad till den unges individuella behov och förutsättningar. De behandlingsmetoder som används ska vara baserade på kunskap och beprövad erfarenhet.

Man måste dock komma ihåg att vårdtiderna på SiS är relativt korta, i genomsnitt cirka fem månader, och att de barn och unga som vårdats på SiS därför ofta är i behov av fortsatta insatser och stöd från när de skrivs ut. Lagstiftningen betonar också socialtjänstens skyldighet att de särskilda behov av stöd och hjälp som finns kvar efter att vården utanför det egna hemmet upphört. Vad gäller de barn och ungdomar som lämnar SiS så skrivs de i över hälften av fallen ut till vård i annat HVB-hem eller familjehem.

Vård vid risk för skada på grund av brister

Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att LVU är en vårdlagstiftning som syftar till att ge samhället möjlighet att kunna ge barn och ungdomar den vård och behandling de behöver när vården inte kan beredas på frivillig väg. Vård med stöd av LVU kan enbart beredas när det finns en påtaglig risk att barnet eller den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av brister i hemmiljön eller eget beteende. Lagstiftningen fyller således inte funktionen av samhällsskydd utan brottsbekämpning är en uppgift för de rättsvårdande myndigheterna.

Det är däremot viktigt att de barn och unga som behöver beredas vård på SiS också kan göra det. Det också därför vi nu satsar 65 mnkr för att ge SiS förutsättningar för det.