Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Alla ska ha möjlighet att utvecklas och stärkas i arbetslivet

Publicerad

Regeringens mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. I propositionen 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken som regeringen lämnade till riksdagen i maj 2017, presenteras ett antal förslag på åtgärder som ska ses som ett bidrag till den politik regeringen bedriver för att uppnå målet för funktionshinderspolitiken. Åtgärderna spänner över flera av de politikområden som regeringen anser vara av särskild betydelse, däribland arbetsmarknad.

Ladda ner:

– Varje människa ska kunna utveckla sin arbetsförmåga och få möjlighet att stärka sin förankring på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att att förbättra förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta och delta i arbetslivet på sina villkor, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Ta del av regeringens insatser:

Tydliga och förstärkta lönestöd

Alla ska ha möjlighet att utvecklas och stärkas i arbetslivet.
Regeringen har beslutat att lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska förtydligas och förstärkas. Syftet är att bättre ta tillvara och stödja en utveckling av kompetensen och arbetsförmågan hos personer med funktionsnedsättning.

För vissa personer med funktionsnedsättning, både kvinnor och män, är de lönestöd som riktar sig till gruppen viktiga insatser genom att de bidrar till att utjämna skillnader i möjligheter till sysselsättning och förvärvsinkomst i förhållande till andra på arbetsmarknaden. Lönestöden bidrar till detta genom ekonomisk kompensation till arbetsgivare för lönekostnader samt genom de anpassningar och det stöd som Arbetsförmedlingen och arbetsgivare kan bidra med under tiden med lönestöd.

Regeringen har beslutat om en rad förordningsförändringar som ska göra det tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vad de olika lönestöden syftar till och på vilket sätt de kan bidra till att stärka förankringen på arbetsmarknaden hos personer med funktionsnedsättningar. Förordningsförändringarna innebär bland annat att möjligheterna till utvecklingsinsatser förbättras genom att dagens utvecklingsanställning kan lämnas under längre tid än i dag samt genom att ett förstärkt utvecklingsbidrag kan lämnas för arbetsgivare som vidtar insatser för att stödja den anställde. Ett utvecklingsbidrag införs också i dagens lönebidrag. Möjligheterna för personer att ta del av rehabilitering, kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser för att utveckla arbetsförmågan inom ramen för ett lönestöd tydliggörs. Ändringar genomförs också för att personers behov av stöd och insatser för att utveckla arbetsförmågan ska fångas upp tidigare och bättre. Medel anslås vidare för Arbetsförmedlingens arbete med att stödja och följa upp personer som är anställda med lönestöd.

För att förbättra användningen av lönestöden har regeringen beslutat att det ska finnas två former av lönestöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning: lönebidrag och skyddat arbete. Lönebidragen kan lämnas till arbetsgivare på hela arbetsmarknaden, där de enskilda stödformerna svarar mot olika behov hos den enskilde. Dagens lönebidrag byter därför benämning till lönebidrag för anställning, utvecklingsanställning till lönebidrag för utveckling i anställning och trygghetsanställning till lönebidrag för trygghet i anställning. Skyddat arbete ska fortsatt finnas hos offentliga arbetsgivare och hos Samhall AB.

För att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få möjlighet till anställning har regeringen tidigare tillskjutit resurser. Resurser har tillförts för att höja taket för anställningar med lönebidrag, för att förbättra förutsättningarna för Arbetsförmedlingen att arbeta aktivt med insatserna, för fler subventionerade anställningar liksom fler anställningar hos Samhall, samt för att fler ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens stöd SIUS.

Pressmeddelande: Förbättrade lönestöd för att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Regeringen tillsätter utredning om flexjobb

Samhället har ett ansvar att skapa förutsättningar för att även de som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom ska kunna få arbete eller behålla en anställning.

Regeringen avser därför att utreda om det finns behov av flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Det kan handla om personer vars förmåga att utföra ett arbete varierar över tid. Det är särskilt viktigt att analysera förutsättningarna för unga inom målgruppen. Det handlar också om att se över möjligheten till och behovet av lönestöd till en befintlig arbetsgivare som har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för en arbetstagare vars arbetsförmåga har försämrats under pågående anställning och som därför riskerar att inte kunna återgå till arbetet.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning om flexjobb för förbättrade möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning

Kommittédirektiv 2017:41: Flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Ds 2016:14 innehåll i huvudsak

Sammanfattning på lättläst svenska av Ds 2016:14, Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

I promemorian presenteras en bedömning om byte av benämningar på de arbetsmarknadspolitiska stöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning samt förslag om följdändringar i de lagar där dessa stödformer nämns.

Propositionens innehåll i huvudsak

Sammanfattning på lättläst svenska av propositionen 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken är en del i regeringens arbete för ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet.