Ansvar och solidaritet diskuteras på rådet för rättsliga och inrikes frågor 18 maj

Rådet för rättsliga och inrikes frågor, som möts i Bryssel 18 maj, kommer att få en lägesrapport rörande frågan om solidaritet på migrationsområdet. Ministrarna kommer också att ha en informell diskussion om solidaritet i anslutning till rådsmötet. Även åtgärder för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet och terrorismbekämpning kommer att tas upp. Sverige representeras av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Under middagen deltar även ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar i mötet, som äger rum i Bryssel 18 maj. Bilden är tagen från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Ansvar och solidaritet på migrationsområdet

Rådet ska få en lägesrapport rörande frågan om den faktiska tillämpningen av principerna om ansvar och solidaritet, som en del av reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Kommissionen presenterade förslaget till revidering av Dublinförordningen 4 maj 2016. Mot bakgrund av att det råder oenighet mellan medlemsstaterna gällande omfördelning av asylsökande har frågan om solidaritet nu lyfts till politisk nivå.

Något reviderat förslag till Dublinförordning har inte presenterats och kan bli aktuellt först när frågan om solidaritet diskuterats färdigt.

Regeringen vill se ett ökat gemensamt ansvarstagande för asylsökande i EU och att det kommer till stånd en rättvis omfördelning av asylsökande i enlighet med den modell som finns i kommissionens förslag. Asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Medlemsstaterna måste fullt ut genomföra det gemensamma regelverket. Detta kan i andra hand ske genom ett solidaritetskoncept som är utformat i flera steg, beroende på nivån av antal asylsökande som kommer till unionen och hur dessa fördelas mellan medlemsstaterna.

Kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet

Rådet förväntas anta slutsatser om fastställande av EU:s prioriteringar i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet 2018–2021. Inom ramen för EU:s policycykel mot organiserad och grov internationell brottslighet arbetar medlemsstaterna gemensamt, med stöd av Europol, inriktat mot ett antal brottstyper där behoven är som störst. I utkastet till rådsslutsatser föreslås att policycykeln för 2018–2021 ska inriktas mot följande tio prioriteringar: it-brottslighet, narkotika, underlättande av irreguljär invandring, egendomsbrott, människohandel, punktskattebedrägerier och "karusellbedrägerier", illegal hantering av skjutvapen samt miljöbrott. Därtill kommer två tvärsektoriella prioriteringar som riktar sig mot kriminell finansiering och penningtvätt respektive dokumentbedrägerier.

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna.

Terrorismbekämpning

Under lunchen kommer ministrarna att diskutera terrorismbekämpning tillsammans med försvarsministrarna.

Migration

Under middagen ska migrationsministrarna tillsammans med utvecklingsministrarna behandla de yttre aspekterna av migration

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för rådet för rättsliga och inrikes frågor 18 maj

Mer om mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 18 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)