Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Dialog om utmaningar och framgångsfaktorer för klimatsmarta godstransporter

Publicerad

Inom ramen för arbetet med Framtidens logistik bjöd infrastrukturminister Anna Johansson under april och maj in till dialogmöten om urbana godstransporter, samt industrins och näringslivets långväga godstransporter. Dialogmötena syftar till att både få ny kunskap och ha en dialog med dem som har påverkan inom området.

 • Infrastrukturministern ståendes vid bord med mötesdeltagare

  Fr v: moderator Tomas Engholm, Näringsdepartementet, Micael Svensson, Jernhusen, infrastrukturminister Anna Johansson, Sofia Lundberg, VTI, Stefan Engdahl, Trafikverket, Karolina Boholm, Skogsindustrierna samt Peter Rosendahl, Coop Logistics. Panellisterna diskuterar de viktigaste utmaningarna och framgångsfaktorerna för industrins och näringslivets långväga godstransporter.

  Foto: Regeringskansliet

 • Workshopbord med deltagare

  Workshop under mötet med aktörer inom urbana godstransporter.

  Foto: Regeringskansliet

 • Ett ordmoln med kärnord

  Samverkan och planering var några av faktorerna som ansågs viktiga för urbana godstransporter i mentimeterröstningen.

  Foto: Regeringskansliet

 • Ordmoln med kärnord på

  Hållbarhet, digitalisering och elektrifiering ansågs som framgångsfaktorer för industrins och näringslivets godstransporter i mentimeterröstningen.

  Foto: Regeringskansliet

– Det handlar om att gemensamt med branschen lyfta blicken och fånga in viktiga frågor och inspel för att få en tydligare bild av nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriterade områden inom gods- och logistikområdet. Vi vill ha en gemensam framåtsyftande dialog med fokus på framtiden inom gods- och logistikområdet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Talare från kommuner, myndigheter, transportköpare, transportutövare, näringsliv och organisationer bidrog med sina erfarenheter.

– Vi har bland annat fått höra om cykeln som möjlig logistiklösning i framtiden, då städerna står inför utmaningar både vad gäller ytor och klimat.

– Representanter från kommunerna Botkyrka, Mariestad och Stockholm gav oss en intressant inblick i hur de arbetar med godstrafikfrågan, säger Anna Johansson.

På dialogmötet om näringslivets tyngre och långväga transporter, lyftes utmaningar och framgångsfaktorer med deltagarna i mötet. Deltagarna fick också lämna in sina idéer som tas med i arbetet med regeringens godsstrategi.

– Vi har fått in många inspel, om allt från att helt nya aktörer från till exempel telekombranschen måste involveras i arbetet med logistik till hur vi skulle kunna tänka för att ändra beteenden när det gäller val av transporter, säger Anna Johansson.

– En annan viktig aspekt som lyftes fram är att skilja på olika typer av godstransporter och inte bara prata om gods generellt, fortsätterAnna Johansson . Till exempel har sällanköpsvaror och dagligvaror olika krav och utmaningar. På samma sätt är utmaningarna för olika godstransporter på järnväg olika, beroende på om det är malmtåg, trätåg, vagnslast eller kombigods.

Nästa dialogmöte äger rum den 12 juni och har fokus på schysta villkor för alla som arbetar med godstransporter.

Framtidens logistik

Dialogmötena inom ramen för Framtidens logistik syftar till att gemensamt med branschen lyfta blicken och fånga in viktiga frågor och inspel i syfte att få en tydligare bild av nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriterade områden inom gods- och logistikområdet. Arbetet ska utmynna i en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet. Regeringens arbete påbörjas under 2017 med förhoppningen om att kunna presentera en godsstrategi våren 2018.

Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Det har bäring på flera av regeringens mål och strategier som att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, nyindustrialiseringsstrategin, fossilfritt Sverige samt ordning och reda på arbetsmarknaden.