Dubbelbeskattning och makroekonomi på Ekofins majmöte

När medlemsländernas finansministrar träffas inom ramen för Ekofinrådet 23 maj står beslut om tvistlösning vid dubbelbeskattning och den europeiska planeringsterminen på dagordningen. Ministrarna kommer också att diskutera den gemensamma bolagsskattebasen och fri rörlighet av kapital.

Magdalena Andersson
EU-ländernas finansministrar träffas inom ramen för Ekofinrådet 23 maj i Bryssel. De förväntas då komma överens om hur medlemsstaterna ska kunna lösa fall av dubbelbeskattning inom unionen. På dagordningen står bland annat också makroekonomiska obalanser i medlemsländerna. Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige. Bilden är från ett tidigare möte med Ekofinrådet. Foto: EU-representationen

Tvistlösning vid dubbelbeskattning i EU

Rådet förväntas komma överens om en allmän inriktning för direktivet om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i EU.
Förslaget innehåller bestämmelser om hur medlemsstaterna ska lösa fall av dubbelbeskattning. Förslaget innehåller bland annat bestämmelser för hantering av fall där medlemsstaterna inte når fram till en överenskommelse inom viss angiven tid.
Direktivet bygger på EU:s så kallade skiljemannakonvention men har ett bredare tillämpningsområde och omfattar alla gränsöverskridande situationer inom EU med dubbelbeskattning för företag och individer.
Regeringen är positiv till förslaget då det bidrar till en väl fungerande inre marknad, minskar företagens administration och underlättar beslut om investeringar.

Europeiska planeringsterminen 2017

Ekofinrådet förväntas anta slutsatser om EU-kommissionens djupgranskningar av makroekonomiska obalanser i medlemsländerna och om genomförandet av 2016 års landsspecifika rekommendationer.
Regeringen står bakom slutsatserna och stödjer att EU-kommissionen granskar såväl Sveriges som andra EU-länders ekonomi.

Finansiella tjänster och rörligheten av kapital

Ministrarna kommer att diskutera två rapporter som handlar om fri rörlighet av kapital. Det handlar dels om den Ekonomiska och finansiella kommitténs årliga rapport om kapitalrörelser och friheten att utföra betalningar inom EU och dels en rapport från EU-kommissionen om nationella hinder mot den fria rörligheten av kapital. Denna inkluderar även ett förslag till en handlingsplan för hur arbetet med att undanröja sådana hinder ska tas vidare.

Regeringen välkomnar båda rapporterna och delar bedömningen att initiativ inom kapitalmarknadsunionen är viktiga för att stötta EU:s ekonomiska återhämtning.

Rådet kommer också att få information om arbetet med lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

Därtill kommer rådet att diskutera inriktningen på förslaget om en gemensam bolagsskattebas.

Uppföljning av G20-mötet, IMF:s och Världsbankens möten i april

Ekofinrådet kommer att få en rapportering från G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer samt IMF:s och Världsbankens vårmöten som alla ägde rum i april.

Ekofins möte äger rum i Bryssel och finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige.

 

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofin 23 maj

Mer om Ekofins möte 23 maj på rådets webbplats

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin