En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop

Publicerad

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade den 15 maj regeringens nya funktionshinderspolitik. Från pressträffen finner du här webbfilmer med teckenspråkstolkning och textning.

Webbfilm med teckenspråkstolkning

Webbfilm som är textad

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.
Detta nya mål ska ersätta de nuvarande nationella målen för funktionshinderspolitiken.

Ny inriktning för arbetet

För att nå det nationella målet ska genom-förandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra områdena:

  • principen om universell utformning,
  • befintliga brister i tillgängligheten,
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
  • att förebygga och motverka diskriminering.

Denna inriktning ska ersätta den nuvarande inriktningen för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

En stabil och långsiktig styrning av funktionshinderspolitiken

Styrningen av funktionshinderspolitiken bör vara långsiktig och stabil. Vilka åtgärder som bör vidtas och inriktningen på dessa bör dock beredas ytterligare.

Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen bör ges i uppdrag att utreda om termen nedsatt arbetsförmåga påverkar de personer som berörs och i så fall på vilket sätt. Om behov finns bör förslag lämnas på ett alternativt språkbruk och konsekvenserna av en eventuell förändring belysas.

Samspelet mellan arbetsmarknadspolitiken och aktivitetsersättningen

Samspelet mellan arbetsmarknadspolitiken och aktivitetsersättningen i sjukförsäkringen bör ses över i syfte att underlätta för unga med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning.

Tillgängliga lärmiljöer

Specialpedagogiska skolmyndigheten bör ges i uppdrag att analysera och lämna förslag på vilket stödmaterial som är nödvändigt för att alla huvudmän, rektorer och förskolechefer ska kunna ta del av den kunskap som behövs om hur man organiserar resurser och kompetens i förskolan och skolan för att skapa en ur olika perspektiv tillgänglig lärmiljö som innebär att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

Övergång från gymnasiesärskola till arbetsliv

Statens skolverk bör ges i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet, ta fram en informations- och fortbildningsinsats för huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt annan berörd personal i gymnasiesärskolan.

Stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten bör ges i uppdrag att i samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen kartlägga det stöd som finns till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan användas inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasie- och gymnasiesärskola. Myndigheten bör vid behov ta fram en vägledning eller annat stödmaterial.

Kunskapsspridning av goda exempel inom högskola och universitet

För att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten inom högskolorna och universiteten bör Universitets- och högskolerådet ges i uppdrag att sprida goda exempel på genomförda åtgärder inom detta område.

Ökad kunskap om användarnas behov på it-området

Post- och telestyrelsen bör ges i uppdrag att inrätta ett antal användarråd i syfte att öka kunskapen om aktuella behov hos användargrupper och att identifiera hinder för att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska få tillgång till information och kommunikation. Vidare bör relevanta åtgärder identifieras i syfte att öka den digitala delaktigheten.

Ökade kunskaper om hur jämställdhetspolitiska mål uppfylls

Post- och telestyrelsen bör ges i uppdrag att redovisa hur verksamhet som finansieras av anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade i budgetpropositionen för 2017 bidrar till att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Uppdrag om kvalitet i färdtjänsten

Myndigheten för delaktighet bör ges i uppdrag att analysera kvaliteten i utförandet av färdtjänstresor. Om analysen visar att åtgärder behöver vidtas för att förbättra kvaliteten, bör förslag på sådana åtgärder lämnas. I uppdraget bör samverkan ske med andra relevanta myndigheter och aktörer.

Uppdrag om tillgänglighet och användbarhet inom transportsystemet

Trafikanalys bör ges i uppdrag att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget bör samverkan ske med andra relevanta myndigheter och aktörer.

Diskriminering

Det pågående uppdraget till Myndigheten för delaktighet att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör förlängas till 2018. I uppdraget ingår att aktivt sprida kunskaper och öka medvetenheten om lagändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Regeringen bör vidta särskilda åtgärder för att bekämpa diskriminering och förbättra den kunskap om diskriminering som finns på arbets- och bostadsmarknaden.

Boende i gruppbostad eller i bostad med särskild service enligt LSS

Frågan om hur enskilda som fått insatsen gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska undgå att få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning bör ses över.

Översyn av reglerna för enkelt avhjälpta hinder

Boverket bör ges i uppdrag att se över om reglerna för enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras.

Översiktsplanering och funktionshinder

Boverket bör ges i uppdrag att i samarbete med Myndigheten för delaktighet ta fram vägledning för kommunerna om hur funktionshindersperspektivet bör behandlas i kommunens översiktsplan.

Sveriges Domstolar

Domstolsverket bör ges i uppdrag att fortsätta genomföra insatser för att öka kompetensen i syfte att anpassa verksamheten inom Sveriges Domstolar för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget bör genomföras i dialog med Myndigheten för delaktighet och funktionshindersrörelsen.

Barn med funktionsnedsättning

De strategiska insatser som regeringen genomför för att ge FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) en stark ställning i Sverige bör bidra till arbetet med att nå det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Regeringens insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer bör skapa en god grund för att sådana insatser från ett funktionshindersperspektiv bör kunna vidtas på olika nivåer i samhället för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Förberedelser för ett nytt styr- och uppföljningssystem

Myndigheten för delaktighet (MFD) bör, med utgångspunkt i förslaget om nationellt mål och inriktning av genomförandet av funktionshinderspolitiken, fortsätta att följa utvecklingen på området under tiden styr- och uppföljningssystemet bereds.

MFD bör vidare ges i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. För stöd till landsting och kommuner beräknas uppdragets kostnader till 13 miljoner kronor per år under tre år och finansieras inom ramen för utgiftsområde 9, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet.

Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter och funktionshinder i kommuner och landsting

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att inom ramen för kunskapsguiden.se och i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer, ta fram och genomföra en webbaserad utbildning om vad det offentligas ansvar för mänskliga rättigheter betyder för den praktiska yrkesutövningen i kommunala eller landstingskommunala verksamheter. Uppdragets kostnader beräknas till 1 miljon kronor per år under tre år och finansieras inom ramen för utgiftsområde 9, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet.

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

En utredning bör tillsättas för att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med inriktning mot att beskriva tillämpningen av principen om universell utformning. Utredningen bör vidare lämna förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som grundas på det nya nationella målet och den nya inriktningen.