Förslag för ökad ordning och reda i transportbranschen

I regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden är villkoren inom transportsektorn ett viktigt område. I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås nu ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på godstransporter på väg samt för att förbättra tillsyn och regelefterlevnad.

En slutsats som dras i promemorian är att det i Sverige råder en större osäkerhet om vägtransporter, framförallt cabotagetransporter, kan anses utgöra utstationering än vad det finns stöd för i EU:s regelverk.
Som ett led i regeringens arbete för ökad ordning och reda på arbetsmarknaden har därför arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson beslutat remittera departementspromemorian som bland annat innehåller följande förslag:

Ett tydliggörande om cabotagetransporter i utstationeringslagen

  • I utstationeringslagens definition av utstationering föreslås en bestämmelse om att med utstationering jämställs cabotagetransporter.

Polismyndigheten ska underrätta Arbetsmiljöverket om cabotagetransporter

  • Vid kontroller av yrkesmässig trafik föreslås att Polismyndigheten, avseende cabotagetransporter, ska kontrollera om en anmälan om utstationering gjorts till Arbetsmiljöverket. För det fall anmälan saknas ska Polismyndigheten underrätta Arbetsmiljöverket om den aktuella transporten.

I samma departementspromemoria finns också förslag om skärpta regler för anmälan av utstationering.

Artikel: Skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering

Ds 2017:22 Utstationering och vägtransporter