Förslag om vissa ändringar i fastighetsmäklarlagen till Lagrådet

Regeringen har den 24 maj beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om vissa ändringar i fastighetsmäklarlagen. Ändringarna innebär att ett påminnelseförfarande och en påminnelseavgift införs för de fall när mäklare inte betalar den lagstadgade årliga avgiften till Fastighetsmäklarinspektionen.

Varje fastighetsmäklare ska enligt fastighetsmäklarlagen vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det är otillåtet att yrkesmässigt sälja fastigheter utan att vara registrerad som fastighetsmäklare. Mäklare är enligt lagen skyldiga att betala en årlig avgift till Fastighetsmäklarinspektionen. Idag återkallas registreringen om avgiften inte betalas i tid, vilket inneburit merarbete för myndigheten eftersom vissa mäklare som inte betalat avgiften vill vara fortstatt yrkesverksamma.

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska Fastighetsmäklarinspektionen innan registreringen återkallas påminna fastighetsmäklaren om betalningen. Mäklaren kommer även att få betala en påminnelseavgift vars storlek inte regleras i lagen. Syftet med förslaget är att ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att hantera de uteblivna betalningarna på smidigare sätt och samtidigt täcka kostnaderna för hanteringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.