Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Framtidens funktionshinderspolitik för delaktighet i samhället

Publicerad

Sammanfattning på lättläst svenska av propositionen 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

I propositionen berättar regeringen
om sin funktionshinderspolitik.
Det vill säga hur den vill arbeta
för att Sverige ska bli ett mer jämlikt samhälle.
Regeringen vill ha ett samhälle där alla har
samma möjligheter att vara delaktiga.
Det ska inte spela någon roll
varifrån någon kommer eller om
någon har en funktionsnedsättning.
Funktionshinderspolitiken hör ihop med
FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

I propositionen föreslår regeringen
ett nytt och tydligare mål
för den svenska funktionshinderspolitiken.
Regeringen beskriver också hur den ska nå målet.

I propositionen berättar regeringen
om saker som ska hjälpa den att nå målet.
Det gäller saker inom viktiga områden
som arbetsmarknad, utbildning, it-politiken,
transporter och diskriminering.

Det är saker som FN har påpekat
att Sverige måste jobba med.
Det är också samma saker
som berör personer med funktionsnedsättning
i FN:s globala mål för år 2030.
De globala målen finns med
i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

I propositionen föreslår regeringen också
några andra saker. Bland annat ska
Socialstyrelsen ta fram en utbildning på nätet
för personer som jobbar i kommuner och landsting.
Utbildningen ska handla om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar.

Regeringen ger också Myndigheten för delaktighet
13 miljoner kronor.
Pengarna ska myndigheten använda för att
stödja kommuner och landsting
i deras arbete med att nå de mål
som regeringen har föreslagit i propositionen.

Regeringen vill också starta
en särskild utredning om funktionshinderspolitiken.
Utredningen ska se över hur politiken styrs.