Individen i fokus i Järfälla kommun

Hösten 2016 började arbetsmarknadsenheten i Järfälla kommun att arbeta med regeringens satsning på extratjänster. Resultatet hittills har varit mycket bra. Anledningen?
– Vi kontaktade alla kommunala skolor och äldreboenden och berättade om möjligheterna med extratjänster. Inom skolan gör en extra vuxen i korridoren väldigt stor skillnad, säger Abbas Hamadé arbetsmarknadschef i Järfälla kommun.

Foto: Regeringskansliet

Under 2015 arbetade Järfälla kommun med vad man kallade "Välfärdsjobb", där kommuninvånare som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden fick en anställning hos kommunala arbetsgivare. När den politiska ledningen i kommunen hörde talas om regeringens initiativ för så kallade extratjänster valde man att låta dessa initiativ samspela.

– Vi skapade en grupp bestående av representanter från kommunen och från Arbetsförmedlingen för att diskutera hur vi på bästa sätt skulle kunna hjälpa individer närmare arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster, säger Abbas Hamadé.

Gruppen träffades initialt en gång i veckan då frågor om processen togs upp och praktiska frågetecken rätades ut. Man bestämde bland annat att all kommunikation skulle gå genom en administratör på Arbetsförmedlingen för att skapa en enklare väg mellan organisationerna. I dag sker mötena en gång i månaden eller vid behov.

Positiv respons

Inledningsvis fokuserades extratjänsterna på två områden - skolan och äldreomsorgen. Kommunen kontaktade alla kommunala skolor och äldreboenden och berättade om möjligheterna med extratjänster.

– Responsen från arbetsgivarna var positiv. Vi förklarade hela processen, så att arbetsgivarna förstod att det inte skulle bli en belastning för dem, utan tvärtom en avlastning. Inom skolan gör exempelvis en extra vuxen i korridoren väldigt stor skillnad.

Att hela tiden behålla en god kontakt med både arbetsgivare och individer är viktigt för Järfälla kommun. Arbetskonsulenterna på arbetsmarknadsenheten kontaktar varje månad de berörda personerna för att säkerställa att alla fortfarande tycker att det fungerar bra.

– För oss är det viktigt att se till individens bästa. Extratjänsten ska inte vara en tillfällig insats, utan ska leda till att personen i fråga stärker sin ställning på arbetsmarknaden. De individer som har en extratjänst inom vården kombinerar exempelvis jobb med utbildning. De får 100 procent ersättning, men jobbar fyra dagar i veckan och går en skräddarsydd utbildning till undersköterska en dag i veckan. Det ökar motivationen hos deltagaren. Vi har också brist på undersköterskor i kommunen och det blir därför bra för alla inblandade.

Rusta individen

För att lyckas med extratjänsterna ser Abbas Hamadé särskilt en framgångsfaktor.

– Det viktigaste är att tänka långsiktigt för individen. Att se till att rusta personerna med självförtroende och utbildning. Det är så fantastiskt att se när personerna går vidare till en egen försörjning efter att de haft en extratjänst. Det vinner både individen och hela samhället på.

100 procent extratjänst

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.