Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Möte med ministrar mot antibiotikaresistens under Världshälsoförsamlingens möte 2017

Publicerad

Världshälsoförsamlingen (WHA, World Health Assembly) är Världshälsoorganisationens (WHO) högsta beslutande församling som samlas en gång om året i Genève, Schweiz. Hela mötet sträcker sig i år (2017) över en dryg arbetsvecka med början den 22 maj och avslut den 31 maj. I samband med årets möte har de även genomförts val av ny generaldirektör för WHO vilket naturligtvis satt en särskild prägel på mötet.

Sverige har sedan länge en internationellt ledande roll i fråga om antibiotika- och antimikrobiell resistens. Därför är det i samband med Världshälsoförsamlingen ett betydelsefullt tillfälle för Sverige att träffa de sexton hälsoministrar från hela världen som utgör "the Alliance of Champions", ett informellt nätverk för att motverka antimikrobiell resistens (AMR) som även inkluderar antibiotikaresistens. Nätverket formerades på initiativ av Sverige tillsammans med Storbritannien under ett frukostmöte vid Världshälsoförsamlingens möte 2015. Nätverket har varit en betydande faktor för att det har antagits en global handlingsplan för arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) inklusive antibiotikaresistens som WHO med flera organisationer ställt sig bakom.

Nätverket har även varit aktivt för att få till stånd den politiska deklaration som antogs av FN 2016. Deklarationen innebär bland annat att alla FN:s medlemsländer på högsta nivå ställer sig bakom den globala handlingsplan mot AMR som 2015 antagits av FN-organen WHO, FAO och OIE. Den innebär också att det ska skapas en återrapporteringsmekanism, där generalsekreteraren ska rapportera till den 73:e generalförsamlingen (2018/2019) hur arbetet med att implementera resolutionen har gått så långt.