Innehållet publicerades under perioden

-

Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i transportsektorn

Publicerad

Enligt den preliminära statistiken från Naturvårdsverket har utsläppen minskat marginellt jämfört med 2015. Under våren har regeringen lanserat ett antal åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt från transporter. Den senaste prognosen visar att regeringens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 med enbart inhemska åtgärder är inom räckhåll.

Industri och inrikes transporter står var och en för en tredjedel av utsläppen. Utsläppen ökar något från industri och värmeverk, vilket kan kopplas till väderlek och en uppåtgående konjunktur. Ökningen balanseras av att utsläppen från transporter minskar trots ökad trafik. Detta tack vare en ökad användning av biodrivmedel.

- Utsläppen måste minska. En viktig åtgärd för att minska industrins utsläpp är en skarp reform av EUs utsläppshandelssystem. Det är mycket positivt att Sverige har fått gehör för reformförslag som kommer bli viktiga framöver, säger klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen har lagt ett antal förslag inom transportområdet för att gynna miljöbilar och biodrivmedel. Bonus-Malussystemet ger bonusar till den som köper en bil med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp av klimatgaser, initiativet "Bränslebytet" ska öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle, samt förslag om ändringar i förmånsbeskattningen för tjänstebilar.

- Transportsektorn är den största utmaningen i klimatarbetet och det är positivt att vi nu ser en minskning av utsläppen där. Det visar att utvecklingen går att påverka. Vi behöver dock göra ännu mer för att nå de långsiktiga målen om ett fossilfritt Sverige, säger Isabella Lövin.

Det behövs också innovationer för att minska utsläpp från energiintensiv industri. Regeringen har lagt ett uppdrag till Energimyndigheten att ta fram förslag som kan minska utsläpp av växthusgaser från processindustrin, exempelvis ståltillverkning.

Dessutom satsar regeringen ytterligare medel i Klimatklivet för att stärka klimatarbete på lokal och regional nivå, samt återinför koldioxidbeskattning för värmeproduktion för de anläggningar som ingår i handelssystemet för utsläppsrätter.