Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Säkerhet, försvar och Afrikas horn diskuteras på EU:s utrikesråd

Publicerad

På utrikesministrarnas möte i Bryssel 15 maj kommer rådet att diskutera EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och det alltmer spända läget på Afrikas horn. Diskussionerna förväntas även handla om EU:s strategiska relationer med Afrika samt med de sex östeuropeiska länderna som ingår i Östliga partnerskapet.

Utrikesminister Margot Wallström samtalar med kollegor på utrikesmötet 16 januari 2016
Utrikesministrarna träffas för att diskutera säkerhet och försvar, Afrikas horn samt EU:s relationer med Afrika och Östliga partnerskapet. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet

Utrikesministrarna förväntas ha en diskussion om genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet. Utgångspunkten är det utkast till rådsslutsatser som förväntas antas när försvarsministrarna träffas 18 maj.

Regeringen välkomnar det pågående arbetet med att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Den ambitionsnivå som tidigare fastställts av både Utrikesrådet och Europeiska rådet ska fortsatt utgöra grunden för arbetet.

Regeringen lägger stor vikt vid utvecklingen av EU:s civila och militära krishanteringsförmåga och ser positivt på att beslut ska fattas om att stärka planerings- och ledningsstrukturerna för EU:s militära utbildningsinsatser.

Afrikas horn

Rådet väntas diskutera Afrikas horn med utgångspunkt i EU:s breda engagemang på halvön och den senaste utvecklingen i regionen.

Regeringen ser ett behov av att EU:s utrikesministrar diskuterar det alltmer spända läget i regionen som präglas av flera svårlösta konflikter och ett allt allvarligare humanitärt läge. Regeringen betonar vikten av att EU stödjer ett förbättrat samarbete mellan FN, Afrikanska unionen och den regionala samarbetsorganisationen för Afrikas horn, IGAD.

EU:s strategiska relationer med Afrika

Rådet förväntas diskutera EU:s strategiska relationer med Afrika samt förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Afrika som hålls i Abidjan i november. Utgångspunkt för diskussionen är EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande som väntas presenteras innan utrikesrådet. Rådsslutsatser kan eventuellt komma att antas.

Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med Afrika som bygger på ömsesidiga intressen. EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk betydelse för såväl EU som Sverige och omfattar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt globala frågor.

Östliga partnerskapet

Rådet förväntas ha en förberedande diskussion inför Östliga partnerskapets utrikesministermöte i juni samt toppmötet inom det östliga partnerskapet i november. Toppmötets huvudtema förväntas bli sammanlänkning av infrastruktur inom transport och energi, digital infrastruktur och mellanfolkliga kontakter – allt som binder länder och folk samman.

I diskussionerna, som kommer att bli vägledande för EU:s position i förhandlingarna om ett toppmötesuttalande, avser regeringen särskilt betona vikten av att toppmötet uppmärksammar det som uppnåtts inom ramen för Östliga partnerskapet sedan det senaste toppmötet i Riga för två år sedan, samt att det fastställer målsättningar till 2020.

Regeringen vill att toppmötet tar tydlig ställning för att reformarbetet måste utgå ifrån demokratiska värderingar och är mån om att ungdomar särskilt prioriteras.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Kommenterad dagordning för Utrikesrådet 15 maj

Mer om Utrikesrådets möte 15 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC