Skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering

Reglerna för utstationering i Sverige bygger på att det är arbetstagarorganisationerna som har huvudansvaret för att övervaka arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som utstationeras till Sverige. Samtidigt utövar Arbetsmiljöverket tillsyn över arbetsmiljön för de som utstationeras. I syfte att denna kontroll och tillsyn ska fungera föreslås i en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet ett förändrat regelverk för anmälningsskyldighet vid utstationering.

Promemorian innehåller en utvärdering av om lagstiftningen om anmälningsskyldighet vid utstationering möter de behov som finns hos myndigheter, arbetstagarorganisationer eller andra aktörer att inhämta information om utstationerande arbetsgivare i Sverige.

Slutsatsen är att reglerna om anmälningsskyldighet vid utstationering inte fungerar som det var tänkt. Mycket talar för att för få anmälningar görs och att registret inte ger en korrekt bild av utstationering i Sverige.
Som ett led i regeringens arbete för ökad ordning och reda på arbetsmarknaden har därför arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson beslutat remittera departementspromemorian som bland annat innehåller följande förslag:

Anmälan om utstationering och om kontaktperson från första dag

  • Det föreslås att undantaget från anmälningsskyldigheten för kortare utstationeringar tas bort. Arbetsgivarens skyldighet att göra en anmälan om utstationering samt utse och anmäla en kontaktperson föreslås alltså gälla vid samtliga utstationeringar oberoende av utstationeringens längd. Det föreslås även att skyldigheten att anmäla förändringar i verksamheten ska gälla omgående.

Skyldighet för arbetsgivaren att lämna dokumentation och för tjänstemottagarens att underrätta Arbetsmiljöverket om utebliven dokumentation

  • Utstationerande arbetsgivare föreslås få en skyldighet att lämna dokumentation till tjänstemottagaren som visar att anmälningsskyldigheten är uppfylld. En tjänstemottagare som inte får sådan dokumentation ska underrätta Arbetsmiljöverket. En sanktionsavgift ska tas ut om dokumentation inte lämnas eller om mottagaren av tjänsten inte underrättar Arbetsmiljöverket när dokumentation saknas.

Utökade befogenheter för Arbetsmiljöverket

  • Det föreslås att Arbetsmiljöverket ska få utökade befogenheter för sin tillsyn över regelverket om anmälningsskyldighet och kontaktperson. En rätt till upplysningar m.m., tillträdesrätt samt en rätt att besluta om förbud eller föreläggande, införs genom en hänvisning till motsvarande bestämmelser i arbetsmiljölagen. Bestämmelserna föreslås gälla även i förhållande till tjänstemottagaren.

I samma departementspromemoria finns också förslag för ökad ordning och reda i transportbranschen.

Artikel: Förslag för ökad ordning och reda i transportbranschen

Ds 2017:22, Utstationering och vägtransporter