Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 20

Publicerad

Denna vecka: Abyei/UNISFA, sexuellt våld i konflikt, Colombia, Nordkorea, Kosovo, Bosnien och Hercegovina, Somalia, Somalia/Eritrea, Venezuela.

Veckan började där den förra veckan slutade: med förhandlingarna om FN:s fredsbevarande insats i Abyei (UNISFA) där man sökte samsyn i fråga om insatsens truppnivå (se veckobrev 19). Efter att Sverige och Italien föreslagit nya konsultationer fortsatte konstruktiva samtal under förra helgen. En kompromiss kunde nås och rådet fattade i måndags beslut med konsensus om en förlängning av insatsens mandat med sex månader. Kompromissen innebär att en viss truppreducering sker, vilken dock motsvarar UNISFA:s aktuella vakanser, och att ytterligare reducering kommer att ske vid nästa mandatförlängning om den så kallade gränsövervakningsmekanismen (JBVMM) inte har operationaliserats. På svenskt initiativ inkluderar resolutionen också stärkta skrivningar om kvinnors deltagande samt om barn och väpnad konflikt.

I måndags arrangerade rådet en årligt återkommande debatt om sexuellt våld i konflikt, denna gång på temat sexuellt våld som taktik i krig och terrorism. Uruguays biträdande utrikesminister, José Luis Cancela, ledde debatten. Civilsamhället var representerat genom Mina Jaf, grundare av organisationen Women's Refugee Route. Hon tog bland annat upp behovet av gendermedvetet stöd för kvinnor på flykt. Sexuellt våld i konflikt framhölls under diskussionen som ett genuint hot mot internationell fred och säkerhet, och en del av FN:s förebyggandeagenda. Brottsoffrens situation lyftes särskilt liksom vikten av att arbeta med grundorsaker och ansvarsutkrävande. Fler kvinnor efterlystes i FN:s fredsbevarande insatser. Flera talare tog upp hur konfliktrelaterat sexuellt våld strategiskt utnyttjas av terrorist- och extremistgrupper. Sverige representerades vid debatten av försvarsminister Peter Hultqvist (se anförande nedan).

Säkerhetsrådets debatt om sexuellt våld i konflikt (Sveriges anförande görs efter 1:02:30).

I tisdags gav rådet en öppen briefing om besöket i Colombia nyligen. Uruguay och UK, som arrangerat besöket, stod för genomgången vilken låg i linje med förra veckans ordförandeuttalande (se veckobrev 19). Efter denna briefing hade rådet ett extrainsatt slutet möte med anledning av Nordkoreas senaste missiltest den 13 maj. Dessförinnan hade rådet i måndags fördömt missiltestet i ett pressuttalande. Diskussionen vid mötet i tisdags tydliggjorde behovet av fortsatta informella samtal om konkreta lösningar på den spända situationen. Nordkorea står redan kommande vecka återigen på rådets dagordning, då med fokus på implementering av sanktionerna och expertkommitténs arbete. Uppgifter under helgen gör gällande att Nordkorea avfyrat en oidentifierad projektil idag, söndag. I skrivande stund har ingen reaktion initierats från säkerhetsrådets sida.

Under veckan har två frågor på den europeiska kontinenten diskuterats i rådet. I tisdags genomfördes en kvartalsvis återkommande briefing om situationen i Kosovo och FN:s insats UNMIK (UN Mission in Kosovo). Zahir Tanin, generalsekreterarens särskilda sändebud, redogjorde för utvecklingen i Kosovo som förblivit stabil samtidigt som det senaste kvartalet periodvis präglats av spänningar, inklusive i retoriken mellan Pristina och Belgrad. Som tidigare rapporterats (se veckobrev 9) vill ett antal rådsmedlemmar se en minskad mötesfrekvens om Kosovo i säkerhetsrådet. Ryssland motsätter sig detta.

I torsdags genomfördes en halvårsvis återkommande debatt om Bosnien och Hercegovina. Säkerhetsrådets roll i Bosnien och Hercegovina är begränsad. EU har en viktig roll och dess insats EUFOR, som finns på plats sedan 2004, har ett exekutivt mandat från säkerhetsrådet. Höge representanten, Valentin Inzko, briefade rådet med fokus på landets reformarbete och integration i det euroatlantiska samarbetet samtidigt som han tog upp de etniska och politiska spänningar som förekommit under det senaste halvåret. Inzko menade att EUFOR fortsatt behövdes för att garantera stabiliteten. Stödet för EUFOR varierar bland rådsmedlemmarna. Sverige hänvisade bland annat till utrikesminister Margot Wallströms besök i Bosnien och Hercegovina nyligen samt uttryckte tydligt stöd till landets fortsatta EU-närmande.

Rådet diskuterade i onsdags Somalia och FN:s insats UNSOM i öppet format. Briefingar skedde från både FN och Afrikanska unionen (AU). Fortsatt samsyn råder om att momentum finns i den politiska processen efter Somalias presidentval. UK:s Somalia-konferens i London nyligen uppmärksammades. Fortsatt oro uttrycktes genomgående över den humanitära situationen. Mandatet för AU:s fredsbevarande insats i Somalia (AMISOM) behöver förnyas före månadsskiftet. Det lutar dock åt en kortare teknisk förlängning, då rådsmedlemmarna inväntar resultatet av den strategiska översyn som genomförs av AMISOM.

Briefingen om Somalia åtföljdes av ett slutet möte om sanktionsregimen avseende Somalia/Eritrea. På initiativ av pennhållaren UK diskuterade rådet vägen framåt avseende den översyn av Eritreasanktionerna som rådet redan föresatt sig att genomföra. Diskussionen kommer att fortsätta på expertnivå under kommande veckor.

Onsdagen avslutades med att rådet för första gången berörde situationen i Venezuela. Detta skedde i slutet format på initiativ av USA under rubriken "övriga frågor", vilket innebär att Venezuela inte introducerats som en ny dagordningspunkt i säkerhetsrådet. Sekretariatet briefade rådet med fokus på regionala organisationers engagemang utifrån FN-stadgans kapitel VIII. Rådsmedlemmarna delades som väntat mellan de som såg diskussionen om Venezuela som del av den förebyggande diplomatin, och de som i stället ansåg det handla om en intern angelägenhet utom rådets mandat. Invändningar gjordes också om att det i nuläget skulle vara kontraproduktivt att hantera Venezuela i rådet, något som Uruguays FN-ambassadör även framhöll för media efter mötet. Sverige välkomnade uppdateringen och uttalade sig i linje med EU:s rådsslutsatser om Venezuela.

EU:s rådsslutsatser om Venezuela.