Teckenspråkstolkad film: Sammanfattning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Regeringen har lämnat propositionen Nationellt mål och inriktning av funktionshinderspolitiken till riksdagen. Här finner du en filmad och teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen.