Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Tydliga användarvillkor och spelregler i fokus när utredningen Delningsekonomi på användarnas villkor presenterades

Publicerad

Den digitala utvecklingen har skapat fler vägar för privatpersoner att dela, hyra ut och byta tillgångar med varandra. Delningsekonomin är på framfart och skapar nya förutsättningar för en hållbar konsumtion i Sverige. Det är bakgrunden till att regeringen tillsatte den utredning om användarnas villkor i delningsekonomin som överlämnade sitt betänkande tidigare i våras. Vid ett seminarium om utredningen som konsumentminister Per Bolund bjöd in till den 23 maj diskuterades utmaningar och möjligheter med delningsekonomin utifrån ett användarperspektiv.

– Delningsekonomin innehåller många viktiga pusselbitar som kan bidra till en mer hållbar konsumtion, men det kan komma att kräva nya styrmedel och att tidigare regelverk anpassas så att de fungerar för en ny ekonomisk modell, inledde Per Bolund seminariet.

Syftet med seminariet var dels att presentera utredningens resultat och dess förslag på åtgärder för att främja en positiv utveckling inom delningsekonomin, dels att få olika aktörers bidrag till arbetet med att säkerställa trygghet och hållbarhet inom området. En panel med representanter från myndigheter, näringsliv och akademin var på plats. Tillsammans med ministern och utredaren Karin Bradley gav de sina synpunkter och reflektioner på vad som krävs för driva arbetet framåt.

I panelen ingick Daniel Karfs, biträdande konsumentombudsman på Konsumentverket, Ola Degerfors, VD för Hygglo och representant för den nybildade branschorganisationen Shared Economy Sweden, Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion och produktion vid Lunds universitet och Johan Hedelin, chef för avdelningen för analys på Konkurrensverket.

Öka tryggheten genom bättre information

Konsumentverket föreslås få i uppdrag att informera privatpersoner om delningsekonomi bland annat genom en vidareutvecklig av upplysningstjänsten Hallå konsument och att tillsammans med Konkurrensverket följa delningsekonomins utveckling. Utredningen framhåller även behovet av egenåtgärder inom branschen i form av bland annat bättre information om användarvillkor, standardiserad kvalitetsmärkning samt betygssystem på plattformarna för att öka tryggheten och tilliten mellan användarna.

Diskussion om möjliga vägar framåt

Efter presentationen av utredningen fick panelen tillfälle att ge sina reflektioner på utredningens resultat och slutsatser utifrån sina respektive utgångspunkter. De uttryckte ett gemensamt stöd till bättre information om villkor och rättigheter för användaren, där Daniel Karfs bedömde att webbsidan Hallå konsument är en bra plattform att arbeta vidare ifrån. Ola Degerfors efterlyste dock tydligare ramverk från regeringens sida för att branschen ska kunna tillhandahålla användarna relevant information. Vidare betonade Oksana Mont betydelsen av bättre metoder för att utvärdera delningsekonomins utveckling utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv och Johan Hedelin underströk även utmaningarna i att konkurrensen sker på lika villkor.

Publiken visade ett stort engagemang för frågorna. Ministern, panelen och utredaren fick tillsammans svara på frågor som berörde bland annat regelverk i relation till skatter och regeringens roll i att bedriva arbetet framåt.

– Det finns ett mycket stor intresse och engagemang kring delningsekonomin vilket är den viktigaste grunden för att vi från regeringens sida ska kunna ta frågorna vidare. Jag tycker det var väldigt bra frågeställningar som kom upp och vi har nu börjat titta på möjliga vägar framåt för att skapa tydlighet och göra det enkelt att agera inom delningsekonomin, avrundade Per Bolund.