Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Beslut att digitalisera de nationella proven i skolan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att digitalisera de nationella proven. Här berättar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mer om förslagen i lagrådsremissen.

Utöver beslutet att digitalisera de nationella proven finns förslag om att proven ska vara avidentifierade, att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma proven och att elevernas resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygsättningen. Syftet är att modernisera hanteringen av nationella prov samt att öka likvärdigheten och rättvisan i betygssystemet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018. Det första steget kommer vara att uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs på dator redan från och med höstterminen 2018.