Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Dagordning med stor bredd på finansministrarnas junimöte

Publicerad

Finansministrarna i EU:s medlemsländer träffas inom ramen för ekofinrådet 16 juni. De kommer att behandla momsfrågor och bankernas motståndskraft mot kriser och fatta beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. De ska se över arbetet med kapitalmarknadsunionen och bekämpning av terrorismfinansiering och diskutera en ny rapport om dåliga lån i EU.

Per Bolund
Det är en dagordning med både bredd och tyngd som ligger på förhandlingsbordet när EU-ländernas finansministrar träffas i Luxemburg 16 juni. Moms, kapitalmarknadsunionen och åtgärder för att stärka banksystemet är några av de frågor som kommer att behandlas. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister representerar Sverige. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Reducerad moms på e-publikationer

Rådet förväntas komma överens om en inriktning på en ändring av direktivet för mervärdesskatt. Enligt direktivet får reducerade skattesatser tillämpas på tryckta böcker, tidningar och tidskrifter. Förslaget ska tillåta dessa skattesatser även på elektroniska publikationer.
Regeringen anser att lika produkter ska beskattas på samma sätt och stödjer förslaget.

Omvänd skyldighet att betala moms

Rådet förväntas komma överens om en inriktning om omvänd skatteskyldighet för mervärdesskatt som är tidsbegränsad till den 30 juni 2022.

Omvänd skatteskyldighet innebär att köparen är skattskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren på varor och tjänster. Metoden tillämpas på varor och tjänsten som är särskilt utsatta för bedrägerier.
Förslaget innebär att medlemsstaterna ska få tillämpa omvänd skattskyldighet under förutsättning att vissa krav är uppfyllda, bland annat ska fakturan överstiga 10 000 euro.

I förslaget ingår bland annat att de medlemsstater som tillämpar detta ska lämna information till andra medlemsstater om personer som varit inblandade i bedrägerier.

Regeringen stödjer inte en generell omvänd skattskyldighet, är tveksam till att utöka nuvarande möjlighet till omvänd skattskyldighet och anser att denna, om den införs, måste begränsas i tid och omfattning.

Banksystemet rustas ytterligare

EU-kommissionen presenterade 2016 ett paket med förslag som ska stärka bankernas motståndskraft mot kriser. Rådet kommer att diskutera några av dessa förslag 16 juni.

Rangordning vid insolvens

Rådet förväntas anta en inriktning på ändring av krishanteringsdirektivet som avser rangordning vid insolvens för banker. Det innebär att medlemsstaterna i sin förmånsrättsordning för banker ska skapa en ny "klass" av skuldinstrument. Syftet är förenklad krishantering genom ökad enhetlighet för rangordningen vid insolvens i EU.

Regeringen stödjer förslaget.

Infasningsregler för redovisningsregler och stora exponeringar

Rådet föreslås anta en allmän inriktning för ändringar av tillsynsförordningen för infasningsregler, dels för nya redovisningsregler för förväntande förluster som påverkar bankernas kapital, dels vissa ändringar i reglerna för bankernas stora exponeringar. För att mildra effekten på bankernas kapitaltäckning föreslås att reglerna fasas in gradvis under en femårsperiod. I förslaget ingår också regler för begränsning av bankers stora exponeringar. Infasningen är i detta fall tre år.

Regeringen anser att det kan finnas behov av infasningsreglerna och de kan träda i i kraft den 1 januari 2018.

Rapport om förhandlingsläget

Rådet ska diskutera ordförandeskapets rapport om förhandlingsläget om en gemensam europeisk insättningsgarantiförsäkring samt förslagen om åtgärderna för att minska riskerna i banksektorn.

Regeringen anser att rapporten ger en rättvisande bild av förhandlingsläget samt välkomnar att den också framhåller behovet av diskussion om nationellt utrymme att vidta ytterligare åtgärder som säkerställer finansiell stabilitet.

Europeiska planeringsterminen 2017

Rådet ska godkänna ekonomisk-politiska aspekter av de landsspecifika rekommendationerna till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen.

Regeringen ställer sig bakom att EU-kommissionen ger rekommendationer till medlemsländerna, samt att rådet godkänner årets rekommendationer.

Stabilitets- och tillväxtpakten

Rådet väntas anta beslut om att mot bakgrund av förbättrade offentliga finanser i Portugal och Kroatien avföra dem från listan med länder för alltför stora underskott. Rådet ska även anta en rekommendation till Rumänien att vidta åtgärder som korrigerar en betydande avvikelse mot det medelfristiga budgetmålet.

Dåliga lån

Rådet ska diskutera en rapport om dåliga lån i EU. Enligt rapporten är de dåliga lånen värda nästan 1000 miljarder euro vilket motsvarar knappt sju procent av EU:s BNP. I Sverige består en procent av bankernas totala utlåning av dåliga lån. Det är en av de lägsta andelarna i EU.

Föreslagna åtgärder är främst riktade till EU-kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Kampen mot finansiering av terrorism

Kommissionen ska informera rådet om bekämpning av finansiering av terrorism utifrån den handlingsplan som presenterades i februari i år.

Bekämpning av finansiering av terrorism är en fråga som berör många områden. För ekofinrådets del handlar det om fjärde penningtvättsdirektivet, frysning och förverkande och översyn av kontantkontrollförordningen.

Översyn av kapitalmarknadsunionen

EU-kommissionen presenterade hösten 2015 en handlingsplan för att skapa en kapitalmarknadsunion med syfte att främja tillväxt och sysselsättning genom bättre villkor för investeringar.

Rådet få nu en presentation av halvtidsöversynen för unionen. Den innehåller utvärdering och uppdatering av handlingsplanen samt förslag som ska stärka EU:s kapitalmarknad.

Regeringen välkomnar översynen och är positiv till att främja gränsöverskridande investeringar och möjligheterna till finansiering och därmed stärka den inre marknaden. Regeringen stödjer särskilt initiativ som främjar hållbarhet och teknisk utveckling.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister, företräder Sverige. Mötet äger rum i Luxemburg och är det sista ekofinrådet under det maltesiska ordförandeskapet.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för ekofin 16 juni

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin