Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Dialog om Brexit och den svenska livsmedelsbranschen - BrexLivs

Publicerad

Den 14 juni bjöd EU- och handelsministern Ann Linde och statssekreteraren till landsbygdsministern, Elisabeth Backteman, in till ett samtal om Brexit och den svenska livsmedelsbranschen. Ett fyrtiotal representanter från branschorganisationer, företag, fackförbund och berörda myndigheter deltog på mötet som arrangerades av Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet.

Ett par personer står runt ett bord framför en publik
EU- och handelsminister Ann Linde ytterst till vänster och statssekreterare Elisabeth Backteman ytterst till höger. En företagspanel bestående av Cecilia Sjöholm (Oatly), Carl Eckerdal (Livsmedelsföretagen), Rolf Cassergren (The Absolut Company)medverkade på mötet. Foto: Michael Koch

På dialogmötet berättade Ann Linde om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handel och EU-samarbetet. Statssekreterare Elisabeth Backteman berättade om regeringens arbete med att förbättra förutsättningarna för livsmedelsbranschen inom ramen för den nationella Livsmedelsstrategin och hur Brexit kan tänkas påverka svenska livsmedelsbranschen.

"Regeringen och Regeringskansliet står väl rustade"

En nära dialog mellan livsmedelsbranschen och Regeringskansliet var uppskattad bland deltagarna och fortsatt önskvärd i takt med att förhandlingarna fortlöper. Osäkerheten och bristen på förutsägbarhet kring Brexit är något av det mest problematiska för de företag som exporterar till och importerar från Storbritannien i dag. Detta försvårar såväl företags som myndigheters möjligheter att planera och att vidta lämpliga åtgärder.

- Trots den osäkerhet som omger utträdeförhandlingarna och de kommande förhandlingarna som ska reglera handelsrelationen mellan Storbritannien och EU står regeringen och Regeringskansliet väl rustade. Det är fortsatt viktigt att Regeringskansliet, myndigheter och näringslivet kan samarbeta i förberedelsearbetet, något som kommer att behövas mer framöver, säger EU- och handelsministern Ann Linde.

Viktiga insatser genom Livsmedelsstrategin

Storbritannien är och förblir en av Sveriges absolut viktigaste handelspartners inom flera viktiga sektorer. Bara den svenska livsmedelsexporten till Storbritannien år 2016 var 2,4 miljarder och värdet av den totala importen cirka 3,3 miljarder svenska kronor (exkl. "den norska laxen"). Handeln mellan Storbritannien och Sverige kommer därför att påverkas av Brexit och större förändringar kommer att drabba små- och medelstora företag i högre grad.
- Regeringen gör redan i dag en storsatsning för svensk livsmedelsexport och genom Livsmedelsstrategin genomförs ett antal viktigare insatser. Bland annat har Business Sweden fått i uppdrag att stärka arbetet med den svenska livsmedelsexporten, i uppdraget ingår också att kommunicera svenska mervärden på marknader av särskild betydelse, livsmedelsverket fått i uppdrag att samordna arbetet med exportgodkännanden mellan berörda myndigheter, en nationell exportsamordnare kommer att anställas och ytterligare lantbruksråd ska sändas ut, förtydligar statssekreterare Elisabeth Backteman.