Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor överens om penningtvätt, migrerande barn och system för reseinformation och inresetillstånd

När rådet för rättsliga och inrikes frågor möttes i Luxemburg 8 och 9 juni diskuterade justitie- och inrikesministrarna bland annat e-bevisning och antog slutsatser om skydd av migrerande barn. Ministrarna enades också om rådets position i ett antal frågor inför förhandlingar med Europaparlamentet, bland annat om tillhandahållande av digitalt innehåll, bekämpning av penningtvätt och det europeiska systemet för reseinformation och inresetillstånd. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman företrädde Sverige vid rådsmötet.

Morgan Johansson intervjuas av två journalister
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuas av media inför ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

Straffrätt i cyberrymden

Justitie- och inrikesministrarna diskuterade det framtida arbetet med e-bevisning. De förespråkade ett snabbt genomförande av ett antal praktiska åtgärder för att förbättra samarbetet mellan myndigheter och tjänsteleverantörer.

En majoritet av medlemsländerna ansåg att EU behöver överväga lagstiftningsåtgärder för samarbete med tjänsteleverantörer och gemensamma villkor för myndigheters direkttillgång till uppgifter i ett datorsystem. Många betonade att man vid utarbetandet av en sådan ram måste ta hänsyn till frågor som rör skydd av personuppgifter. Kommissionen meddelade att den avser lägga fram ett lagstiftningsförslag i början av nästa år.

Kommissionen informerade ministrarna om det arbete som utförts inom expertprocessen för kryptering och som förväntas fortsätta under de kommande månaderna.

Migrerande barn

Justitie- och inrikesministrarna diskuterade de nuvarande utmaningarna i samband med det ökade antalet migrerande barn till EU. Under 2015 och 2016 var 30 procent av de asylsökande i EU barn och många av dem reste utan sin familj.

Ministrarna antog rådsslutsatser som lyfter fram migrerande barns rätt till skydd, i enlighet med relevanta bestämmelser i EU-lagstiftningen, däribland EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och internationell rätt om barnets rättigheter.

Andra rättsliga frågor

Rådet kom bland annat överens om förhandlingspositioner om direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll, direktivet om bekämpning av penningtvätt med hjälp av straffrättsliga åtgärder och om förordningen om dataskydd för EU:s institutioner och organ.

Europeiska åklagarmyndigheten

De medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete kom överens om ett förslag till förordning om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten, vars roll är att bekämpa brott mot EU:s ekonomiska intressen. Sverige deltar inte i detta samarbete.

Det europeiska systemet för reseinformation och inresetillstånd

Rådet enades om en position om systemet för reseinformation och inresetillstånd inför förhandlingar med Europaparlamentet. Genom att också förhandskontrollera medborgare från länder utanför EU som inte måste ha en visering kommer fler personer som kan utgöra en risk att kunna identifieras innan de kommer till Schengenområdets yttre gränser.

Andra inrikes frågor

Justitie- och inrikesministrarna diskuterade förslagen för att förbättra Schengens informationssystem. De såg även över situationen beträffande migration och återvändandepolitiken och noterade framstegen avseende reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Rådets uppföljning av mötet 8-9 juni